OBRAZOVNA POLITIKA I RANI ODGOJ I OBRAZOVANJE dUNJA vaRGOVIĆ

DOMAĆA ZADAĆA

DANSKA

Danski predškolski obrazovni sustav podrazumijeva brigu od djetetu koje je mlađe od šest godina te dijele djecu na "younger" (od godinu dana do treće godine), te na "older" dijete (od tri godine do pete godine ). Minimalni zahtjevi sustava za jednog odgojitelja podrazumijevaju educiranu osobu koja brine o djeci, odgaja ih preko dana ("day care"). Postoje i čuvanja kod kuće te se javljaju i čuvanja djece nakon škole, to taj dio nije vezan uz predškolsko dijete i odgajateljice. Danski sustav dijeli kvalifikacije na predškolskog učitelja, koji se kod nas naziva odgajateljem, te na pedagoškog asistenta. Tijekom usavršavanja i edukacije, od studenata se ne očekuje da samo usavrše vještine i usvoje znanje već da se upoznaju sa specifičnostima pojedinaca i svim općim karakteristikama sustava i praćenja standarda koji su postavljeni. Prilikom zapošljavanja, odgojitelj treba imati diplomu prvostupnika. Profesionalan razvoj vođen je promišljanjem za dobrobit od djeci, nasljedstvu i mladima. Tek se onda širi na lokalne i regionalne vlasti. Stručno usavršavanje vezano je uz samoorganizaciju i to utječe na obrazovno planiranje i odredbe unutar sustava. Sustav raspoznaje nekoliko inovativnih razina unutar različitosti s obzirom na profesionalni razvoj odgojitelja, a to su razina od inovativnosti pa do profesionalnog razvoja, unutarnja organiziranost te individualno i grupno usavršavanje.

ENGLESKA

Engsleski obrazovni sustav zahtjeva primjereno obrazovanje za svakog odgajatelja gdje je vidljiv dobar status edukacije kroz obrazovanje te stečen cetrtifikat prve pomoći za njegu djece. Engleski zakoni o odgoju i obrazovanju stogo propisuju odjer odgajatelja i djece te se prema tome određuju kvalifikacije i razina obrazovanja koje odgajatelj mora posjedovati. Profesionalni razvoj odgajatelja podrazumijeva mnoge treninge i razne tečajeve koje nude mnoge profesionalne udruge te različiti internetski portali. Odgajatelji se moraju brinuti za 7 područja učenja i razvoja djeteta razdvojenih na primarna područja učenja: komunikacija i jezik, fizički razvoj te osobni, socijalni i emocionalni razvoj; i na specifična područja: pismenost, matematiku, razumijevanje svijeta te ekspresivnu umjetnost i dizajn.

FINSKA

Finski obrazovni sustav podrazumijeva da je obrazovanje odgajatelja vođeno I propisano na nacionalnoj razini. Razvija I potiče kritičke refleksije I samoprocjenjivanje.Nacionalni kurikulum naglašava profesionalni razvoj i profesionalnu svjesnost kao ključne kompetencije odgajatelja. Odgajatelji imaju ključnu ulogu u odgoju i obrazovanju djece te se oni osvrcu na njihove osnovne potrebe, interese i potiču razvoj svake individue. Odgajatelji imaju obvezu polaziti i prolaziti različite obuke koje su organizirane na nacionalnoj razini te su besplatne, individualne obuke, mentorstvo, obuke i smeninare te različita istraživanja u vrtićima. Za rad u ustanovi potrebno je imamit diplomu prvostupnika, predškolskog i školskog edukatora, odnosno učitelja.

NJEMAČKA

Njemački obrazovni sustav obuhvaca zahtjeve za kvalificiranost odgajatelja na razini općina te taj dio nije propisan nacionalno. Način za rad u RPOO kao odgajatelj, educator, prvostupnik nekog društvenog studija. Odgajatelj radi nakon završene više srednje škole dok je za edukatora potrebno završiti državni strukovni program. Oni su u mogućnosti raditi s djecom mlađom od tri godine. Odgajatelji koji upišu magisterij, nakon što postanu dječji pedagog, najčešće postaju ravnatelji predškolskih ustanova. Uloga odgajatelja razlikuje se unutar države t enema usuglašehih nacionalnih standard. Odgajatelji imaju odgovornost implementacije kurikularnih promjena i reflektirati se na pedagoške procese te aktivno sudjelovati u obukama za vrijeme rada.

PORTUGAL

Postoje javne i privatne ustanove koje pružaju skrb djeci od 0 do 3 godine (jaslice) i od 3 godine do 5/6 godina (vrtić). Odgojitelji moraju imati magisterij; za djecu do 1 godine magisterij nije potreban. Prolaze stručna usavršavanja, u jaslicama se nalazi jedan odgojitelj i jedan asistent. Odgojitelj treba imati magisterij iz ranog odgoja i obrazovanja ili iz obrazovnih ili društvenih znanosti. Asistent treba imati završenu srednju školu i proći obuku od 180 sati. Za djecu od 3 do 5 godina također je potreban magisterij. Za upis na fakultet potrebno je imati završenu srednju školu (zajedno s osnovnom 12 godina školovanja) i položiti nacionalni ispit. Odgojitelji moraju pohađati najmanje 50 sati obuke svake 4 godine. Kurikulum naglašava samostalnost i odgovornost odgojitelja. Oni trebaju moći izraditi kurikulum, materijale, okruženje i pozitivne odnose koji potiču pozitivna i različita iskustva učenja. Naglašava se kontinuirano kritičko promišljanje odgojitelja.

POLJSKA

Za djecu od nula do tri godine i od tri godine do pet/šest godina. Pravni akti reguliraju zahtjeve koje odgojitelji moraju ispuniti kako bi mogli raditi s djecom. Kvalifikacijski standardi grupirani su po dobi djece (od 20 tjedana starosti do 3 godine i od 3 godine do 5/6). Do 3 god.- jaslice, dječji klubovi, dnevna briga (individual day care), dadilje. Jaslice i dječji klubovi- medicinska sestra, babica, odgojitelj, učitelj u osnovnoj školi ili školski savjetnik, mogu i sa srednjom školom plus najmanje 2 godine iskustva rada s djecom mlađom od 3 godine ili 280h obuke. Day care- 160h obuke i 40h dodatne obuke. Programe rada i tečajeve mora odobriti Ministarstvo rada i socijalne politike. Programe za skupinu odgojitelja (djeca od 3 do 5/6 godina odobrava Ministarstvo znanosti i visokog obrazovanja. Odgojitelji moraju imati prvostupničku diplomu ili magisterij u području obrazovanja u ranom djetinjstvu. Stručno usavršavanje nije regulirano iako postoji svjesnost o važnosti istoga. Uloga odgojitelja (do 3 godine): briga o djeci u uvjetima sličnima kao kod kuće, odgovarajuća skrb i briga uzimajući u obzir individualne razlike, organizirati psihomotoričke aktivnosti koje odgovaraju dobi djeteta, suradnja s roditeljima (konzultacije i savjetodavne usluge). U jaslicama jedan odgojitelj na osmero djece, odnosno petero ako se u grupi nalazi dijete s posebnim potrebama.Za odgajatelje (za djecu starije od 3 god) postoje tri dokumenta koja reguliraju njihov rad. ECEC osoblje mora izabrati kurikulum,tijekom školske godine dokumentirati rad, dužni su pripremiti različite vrste evidencije (medicinska, prisustvo, hrana, tjedne i godišnje aktivnosti, ponašanja djece i sl.), trebaju napisati izvješće o provedbi izabranog nastavnog plana i programa.

NORVEŠKA

Jedan sistem, za djecu do šest godina. Odgojitelji moraju proći trogodišnji studij. Odgojitelji trebaju imati znanja o vrtićima u svojoj državi, o razvoju po sektorima, zakonodavstvu i dokumentima o razvoju. Potrebno je široko znanje iz pedagogije i sedam područja učenja (vodstvo i organizacija pedagoškog rada, dječja igra i učenje, kultura, suvremeno djetinjstvo, raznolikost, prava djece, razvoj jezika te fizički i emocionalni razvoj djeteta). Nakon završenog trogodišnjeg studija moguće je ići još dvije godine, do magisterija. Profesionalni razvoj odgojitelja ne postoji ali se javlja potreba za istim.

GRČKA

Odgojitelji za djecu starosti 0-4/5 godina završavaju četverogodišnje obrazovanje na Tehnološkom obrazovnom institutu odsjeka RPOO asistent sa završenom strukovnom školom. Odgojitelji za djecu 4/5 godina (obvezna predškola) završavaju sveučilišni studij odsjeka predškolskog ili ranog obrazovanja djece prve 3 i pol godine na Tehnološkom obrazovnom institutu te se bave brojnim teorijskim i praktičnim problemima, a posljednji semestar praksom u ustanovi RPOO. Rad u vrtićima je podređen nacionalnim vrtićkim kurikulumom. Odgojitelji ovise o obrazovnoj politici svojih općina, također su im limitirane opcije odlaska na radionice, seminare ili neka druga profesionalna usavršavanja. Za predškolske odgojitelje trenutno postoji samo inicijalni trening. U grčkom obrazovnom sustavu nema nacionalnog kurikuluma ni koncepata kvalitete za rani odgoj. Uloga te odgovornost ranog odgojitelja varira od ustanove do ustanove i nije dovoljno definirana. Predškolski odgojitelji imaju kurikulum, ali nema posebnog spominjanja kvalitete.

ITALIJA

U Italiji se odgojitelji razlikuju po stupnju obrazovanja : nido - prvostupnik obrazovanja ili 5-ogodišnja srednja škola, 3-godišnja strukovna škola je manje zastupljena, a u nekim regijama zastupljen je zahtjev za visokim obrazovanjem te scuola dell’infanzia - 5-ogodišnji sveučilišni studij (mogu predavati i u osnovnoj školi). Kod nido se nalaze djeca 0-3 g. - upravljane od strane općine ili regije, scuole dell' infanzia (3-6 g.) - upravljane od strane države. U nido su educatori (edukatori), a u scuole dell' infanzia su insegnanti (učitelji). Trogodišnji studij edukacijskih znanosti cilja na integraciju teorije i prakse. Obvezna praksa petogodišnji studij pruža multidisciplinarni kurikulum koji iziskuje sudjelovanje u radionicama i seminarima te stalne provjere znanja, dizertacija. Ministarstvo obrazovanja, sveučilišta i istraživanja pruža stalne obuke učiteljima u primarnim razredima osnovne škole. u talijanskom obrazovnom sustavu postoji inkluzivni i univerzalni kurikulum. Obuke za odgojitelje i učitelje ovise o mogućnostima regije, ali uglavnom se puno ulaže u profesionalno usavršavanje. Dobra motivacija, osjetljivost na dječje specifičnosti suradnja, stalni profesionalni razvoj karakterisrike su talijanskih odgojitelja i načina rada u vrtićima.

NIZOZEMSKA

U nizozemskom obrazovnom sustavu se može postati odgojitelj sa srednjom strukovnom školom (3- ili4-ogodišnji program) s posebnom pozornošću na brigu, socijalni rad, socijalni pedagoški rad i općenito brigu za mlade. Od 2015. mogu postati prvostupnici sa specijalizacijom za rano djetinjstvo, a za to moraju završiti 5-ogodišnju opću srednju školu, 6-ogodišnje predsveučilišno obrazovanje,ili 4-ogodišnju srednju strukovnu školu. U Nizozemskoj postoje mreže odgajatelja na lokalnim razinama; gotovo da i ne postoji profesionalni razvoj. Za brigu o djeci 0-4 godine ne postoji kurikulum, ali postoje smjernice: 4 standarda kvalitete (emocionalna sigurnost, razvoj autonomije, kognitivne i socijalne kompetencije), propisi kvalitete koji raspravljaju minimalnu razinu obrazovanja, specifični ciljevi u programima za djecu u rizičnim skupinama koje odgajatelji moraju usvojiti. Vrtići (4-6g) i predškola spadaju pod osnovnu školu koja ima određene ciljeve koje učenici moraju postići do 12. g. Odgojitelji moraju imati kompetencije kojima će postići ove ciljeve kod djece.

DOMAĆA ZADAĆA

Manning M., Garvis S., Fleming C., Wong T.W.G. (2017.) The ralationship teacher qualification and the quality of the early childhood care and language enviroment

Loša iskustva i loši odgojno obrazovni utjecaji mogu biti loši za rast i razvoj svakog djeteta. Nemaju sva djeca jednake uvjete za rast i razvoj, a dokaz toga jest rasna i socio-ekonomska podjela u grupe. Ukoliko se djeci pruža loša briga i ponuda za što bolje obrazovanje, dolazi do krivog shvaćanja kod sve djece, bez obzira na rasu ili njihovo socio-ekonomski status. ECEC (early childhood education and care) --> podrška optimalnom dječjem socijalnog, emocionalnog i kognitivnog razvoja. Kroz pozitivne interakcije s učiteljima i djecom te kroz pozitivna iskustva odrastanja djeca ostvaruju bolje daljnje uspjehe u svom akademskom obrazovanju

Poveznica između educiranog odgojitelja/učitelja i kvalitetnog pružanja obrazovanja za dijete:- Definiranje kvalitete obrazovanja u ranom djetinjstvu može se gledati kroz 4 perspektive (kvaliteta se može promatrati kroz karakteristika programa i okruženja, dječjeg iskustva i njihove uključenosti u program, kroz odnos roditelja i učitelja te kroz kvalitetu programa s gledišta obitelji)

- Struktura kvalitete podrazumijeva gledište omjera upisane djece u ustanu i osoblja koje je zaposleno u ustanovi (broj prostorija na raspolaganju za dijete, veličina razreda i stupanj obrazovanja osoblja koje radi). U manjim skupinama nastaje povezanost i lakša interakcija zaposlenih i upisanih polaznika odgojno obrazovnog sustava

- Kvaliteta procesa podrazumijeva odnose samih učitelja/odgajatelja prema djeci, materijala koji su ponuđeni u učenju, dinamici provođenja procesa edukacije. Kvaliteta provođenja procesa usko je povezana s manjim problematičnim ponašanjima, boljom povezanošću i boljim usvojenim vještina, te se postižu bolji socijalni i akademski rezultati.

- Mjerenje kvalitete podrazumijeva promatranje okruženja okoline u kojoj dijete borvi i uči. Bolja i kvalitetnije interakcija između učitelja/odgajatelja s djetetom dovodi do pozitivnih učinaka na same ishode odbrazovanja učenika.

Problematika i pitanja kvalitete ECEC odredbe i politike učenja i prenošenja znanja: Vlade država u razvijenom svijetu imaju glavnu odgovornost za financiranje ECEC i veliku pozornost pridodaju politici kvalitete ECEC odredbe. Ciljevi su bazirani na individualnim i socijalnim prednostima, a zakoni su usredotočeni na strukturne značajke(očekuje se da učitelj ima prvostupničku diplomu te da se razred, koji se razvija na tom stupnju kvalitete, postiže veće i bolje uspjehe na akademskom polju u budućnosti )

Kvalifikacija učitelja kao predvidljiva varijabla koja utječe na kvalitetu ECEC: Odobrene kvalitete i očekivanja odgojitelja koje su postavljene razlikuju se među državama, te od grada do grada unutar same države.

Kako kvalifikacije učitelja/odgajatelja utječu na kvalitetu?: Uključenost profesionalnih kompetencija, specifičnih vještina i sposobnosti prenošenja znanja učitelja/ odgajatelja na dijete veliki su indikator i pokazatelj koji utječe na kvalitetu. Razina obrazovanosti učitelja/odgajatelja uvelike je povezana sa razumijevanjem u pristupačnijem pristupu prema djetetu (sa sveučilišnom diplomom učitelj je osjetljiviji na dječje potrebe), a znanje i praksa usko su povezani s obrazovanjem, suradničkim odnosima i boljem razumijevanju djeteta koje uči.

Pokušaj dokazivanja povezanosti između kvalitete programa i varijabli (razumijevanje i pristupačnost osoblja, pozadinske karatkteristike osoblja) na daljnji razvoj i uspješnije rezultate djece u daljnjem akademskom obrazovanju.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.