การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การดูแลตัวเอง

ข้อมูลบุคคลที่จะพัฒนา

นาย ณัฐพล ศักดิ์บูรณกุลชัย 570112010004

พฤติกรรมก่อนการเปลี่ยนแปลง

ความเป็นมาและเหตุผลที่จะพัฒนา เนื่องจากเพื่อนเป็นคนที่ไม่ค่อยดูแลสุขภาพตนเองร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงสมส่วน จึงอยากที่จะพัฒนาเพื่อนให้เพื่อนมีร่างกายที่แข็งสมบรูณ์สมส่วน

สภาพก่อนที่จะพัฒนา

เพื่อนมีร่างกายที่ไม่แข็งแรง ไม่สมส่วนจึงอยากให้เพื่อนมีการพัมนาร่างกายที่แข็งแรงสมส่วน

เป้าหมายในการพัฒนา

ต้องการให้เพื่อนมีสุขภาพที่แข็งแรงมีร่างกายที่สมส่วนและมีความมั่นใจในตนเอง

วิธีการพัฒนา

ใช้เทคนิคฝึกปฎิบัติและการสังเกตโดยใช้เวลาในการพัฒนาในระยะเวลา2เดือนโดยให้เพื่อนออกกำลังกายหันมาดูแลตัวเองเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

ผลจากการพัฒนา

เพื่อนมีสุขภาพที่ดีขึ้นและแข็งแรงขึ้น

ปัญหาในการพัฒนา

ต้องให้เวลาเพื่อนในการปรับตัวอาจจะต้องใช้เวลาในการพัฒนาเป็นเวลานาน

สิ่งที่ทำให้การพัฒนาประสบผลสำเร็จ

ได้รับความร่วมมือจากเพื่อนเป็นอย่างดี ทำให้ประสบผลสำเร็จในการพัมนา

ข้อมูลเจ้าของProject

นางสาว วรรัตน์ เขียวผึ้ง 570112010100

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.