Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones #obrimelsulls25N

Primer hem fet una mica de recerca, què en sabíem sobre el tema, què en diu la premsa i hem vist uns vídeos.

Després hem participat, amb totes les escoles del poble, en una gran cadena humana que ha arribat fins a l'ajuntament.

Per acabar hem volgut deixar el nostre granet de sorra i deixar el nostre missatge fent servir una aplicació anomenada Phraseit.

Esperem que us facin pensar

Credits:

Created with images by michellechao - "IMG_0809"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.