Melek Özsaçmacı Bir tosbiğin hikayesi...

Bu tosbik kız soğuk bir sonbahar sabahı dünyaya geldi. İlk andan itibaren de etrafındaki herkesi bir heyecan ve coşku sardı. Bu şapşik, bir sıcak gülümseme ile herkesi kendisine hayran bıraktı.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.