ELS ÀTOMS

Un àtom és la part més petita que forma part d'un sistema químic. És la mínima quantitat d'un element químic que presenta les mateixes propietats de l'element.

MODEL DALTON

1. La matèria està dividida en unes partícules indivisibles e inalterables, que es denominen àtoms.

2. Tots els àtoms de un mateix element son idèntics entre sí (presenten igual massa e iguales propietats).

3. Els àtoms de distints elements tenen distinta massa y distints propietats.

4. Els compostos es formen quan els àtoms s’uneixen entre sí, en una relació constant i senzill.

MODEL DE THOMPSON

Electrons, amb carga elèctrica negativa

.Protons, con carga elèctrica positiva

.Neutrons, sin carga elèctrica y amb una massa molt major que la de electrons y protons.

MODEL DE RUTHER FORD

• Un nucli central, que conté els protons i neutrons (i per tant allí es concentra tota la carga positiva y casi tota la massa del àtoms).

• Una cortesa, formada pels electrons, que giren al voltant del nucli en òrbites circulars, de forma similar a como los planetes giren al voltant del Sol.

WEBGRAFIA- Modelos%20atómicos%20.NET/modelos/ModRutherford.aspx

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.