Hjälpis i Petrus Petrus hjälpisutbildning 2016-2017

Vad ska jag göra för att bli hjälpis?

Under året 2016-2017 ordnar vi tre parallella linjer för vår hjälpledarutbildning: Hjälpis 1, Hjälpis 2 och Hjälpis 3. Hjälpis 1 är riktad till dem som inte tidigare varit hjälpledare på våra läger. Hjälpis 2 utgör en fördjupning för dem som vill delta som hjälpledare på våra skriftskolläger för andra gången, och Hjälpis 3 för dem som önskar delta för tredje eller fler gånger.

Klicka här för att få en detaljöversikt av hjälpisutbildningen! Ett aktivt deltagande i församlingens hjälpledarutbildning är en förutsättning för att kunna delta på skriftskollägren.

Hjälpis 1

Under höstterminen ordnar vi en ungdomsalpha för alla nya hjälpledare. Under kursen får man fördjupa sig i den kristna tron. Alphan består av sju samlingar på antingen onsdag eller torsdag eftermiddag. Den första träffen sker på skribaweekenden. Till kursen hör också en korthelg som äger rum den 18-19. november.

Hjälpledarutbildningen fortsätter på våren med fyra träffar tillsammans med hjälpis 2, då fokuset ligger på det praktiska ledarskapet och ansvaret som hör till hjälpledaruppgifterna. En hjälpledarweekend hör också till vårens program. Beroende på vilket skriftskolläger man väljer, deltar man på helg 1 den 12-14. maj för skriftskolläger 1, eller helg 2 den 19-21. maj för skriftskolläger 2.

Hjälpis 2

Andra årets hjälpledarutbildning består av en träff i månaden, det vill säga tre träffar under höstterminen och fyra träffar under våren samt en hjälpledarweekend, den 12-14. maj för skriftskolläger 1, eller den 19-21. maj för dem som deltar i skriftskolläger 2.

Fokuset under hösten kommer att ligga på att fördjupa sig ytterligare i den kristna tron och hitta sin plats i församlingen. Upplägget påminner om Alphakursen: träffarna består av god mat och gemenskap, lovsång, kort undervisning och diskussion, och tar ungefär två timmar.

Vårens utbildning är gemensam med år 1 då fokuset ligger på ledarskap. Vi går igenom olika teman kring ledarskap och bekantar oss med nyttiga redskap för att lära oss vara goda ledare och göra ett bra jobb som hjälpledare.

Hjälpis 3

Äldre hjälpledare får också gärna hänga med på alphan som smågruppsledare, men deras utbildning består i huvudsak av att delta i en Missional Community som träffas en gång i månaden under året. Totalt är det alltså frågan om åtta träffar, och en aktiv närvaro på träffarna är en förutsättning för att delta som hjälpledare på sommarens läger. Träffarna leds av unga vuxna ledare som är aktivt delaktiga i Petrus församlingsgemenskap och har erfarenhet av ungdomsarbete.

Anmäl dig till Skribaweekenden!

Hjälpledarutbildningen kör igång med en skribaweekend på lekis den 16-18. september. Du kan anmäla dig via länken här under. Sista anmälningsdag är 4. september. Ännu hinner du med!

Ofta ställda frågor (f.a.q.)

Får alla som deltagit i hjälpisutbildningen komma med på läger?

Vår målsättning är att alla som aktivt deltagit i hjälpledarutbildningen ska få möjlighet att delta på våra skriftskolläger. Ett aktivt deltagande betyder att man varit frånvarande max tre gånger från Hjälpis 1, och max två gånger från Hjälpis 2 och Hjälpis 3. Om man vet att man kommer att behöva vara frånvarande mer än så behöver man ta kontakt med Ida-Marie och diskutera saken med henne.

Vad kostar utbildningen? Vad får man betalt som hjälpledare?

I första årets hjälpisutbildning ingår två helger - Alphahelgen och hjälpledarweekenden. En helg kostar i genomsnitt 40€, så kostnaden för dessa sammanlagt blir 80€. I andra och tredje årets utbildning ingår bara en helg, så ett riktgivande pris för dessa är 40€. Utöver det här kommer vi i samband med Alphautbildningen och andra tillfällen då vi bjuder på mat att erbjuda en möjlighet till att betala en frivillig matpeng för maten.

Vi betalar inte ut någon lön för att vara hjälpledare på våra skriftskolläger. Detta beslut togs tillsammans med ungdomsrådet för ett antal år sedan då församlingen gick in för att prioritera att så många som möjligt skulle få möjlighet att delta som hjälpledare på skriftskollägren. Församlingen står istället för de transport-, kost- och logiavgifter som tillkommer för hjälpledarnas deltagande på lägren.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.