ITÁLIE stát ležící v jižní Evropě na Apeninském poloostrově

Na severu hraničí s Francií, Švýcarskem, Rakouskem a Slovinskem.
Uvnitř Itálie leží dva městské státy: Vatikán a San Marino.
K Itálii patří dva ostrovy ve Středozemním moři: Sardinie a Sicílie.
Hlavním městem je Řím.

Více na https://cs.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lie

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.