ikinci el ev eşyalarınızı, salon takımlarınızı, gümüşlerinizi satın alıyoruz. istanbul ikinci el eşya alanlar sektörün de maltepe' de faaliyet göstermekteyiz.

eşya satmak için; 536 502 60 60

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.