Loading

GERMATIK O P D R A C H T E N

VLOGS

1. LIDWOORDEN

2. ZELFSTANDIGE NAAMWOORDEN

3. BIJVOEGLIJK NAAMWOORD

4. WERKWOORDEN

5.1 PERSOONLIJKE VOORNAAMWOORDEN

QUIZ

© 2018 - W. Bunnik

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.