นางฟ้าแห่งสายน้ำ

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ณ กลางป่าที่ยังสมบูรณ์ไม่มากนัก มีนางฟ้าใจองค์หนึ่ง เธอเกิดจากสายน้ำแห่งลำธารเล็กๆที่สดใสแห่งนี้ เธอสามารถให้พรแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายรวมไปถึงมนุษย์ ให้หายจากการเจ็บป่วยได้
โดยมีข้อแม้ว่า จะต้องปลูกต้นไม่ครั้งละ 1 ต้น ในการด้รับพรแต่ละข้อ นานวันเข้าจากป่าที่สมบูรณ์ไม่มากนัก ก็กลายเป็นป่าใหญ่ที่สมบูรณ์ เต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิด จากลำธารเล็กๆ ก็กลายเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่ขึ้น
ความสมบูรณ์ของป่า ทราบถึงพระราชาแห่งเมืองหนึ่ง พระราชาด้สั่งให้ทหารตัดต้นไม้เพื่อนนำมาสร้างปราสาทหลังใหม่ จนต้นไม้หมดไปจากป่า จนในที่สุดแม่น้ำก็หายไปพร้อมกับนางฟ้าผู้ใจดี จึงทำให้สัตว์ป่าที่เจ็บป่วยล้มตาย ผู้คนก็ล้มตายเช่นกัน เหลือเพียงความแห้งแล้ง
เมื่อพระราชาเห็นดังนั้น ก็สำนึกผิดและเสียใจอย่างมากที่ทำห้ผู้อื่นเดือดร้อน จึงสั่งให้ทหารไปลูกต้นไม้ เพื่อทดแทนต้นที่ถูกตัดไปจนครบ เวลาผ่านไปแสนนาน ป่าและแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์ก็ค่อยๆกลับมา สัตวป่าและผู้คนต่างดีใจต่อการกลับมาของนางฟ้าผู้ใจดีอีกครั้ง พระราชาได้กล่าวขอโทษต่อนางฟ้าและทุกคนที่เดือดร้อน และสัญญาว่าจะไม่ตัดต้นไม้อีก ในที่สุดป่าที่สมบูรณ์ก็กลับมาสงบสุขอย่างนิรันดร์

จบบริบูรณ์

คู่มือสำหรับคุณครูและผู้ปกครอง

https://spark.adobe.com/page/a6EEe1csokSVr/

นายปุญญพัฒน์ นันทพิฎฐ์ 57030456

Created By
Punyaphat Nantapit
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.