Beyaz Kale EFE GELİBOLU, ege kutlubaş, can JOzef şaul

Doğu - Batı Sorunsalı

 • Bu sorun tamamen Osmanlı veya bir Türk toplumu ile ilişkilendirilemez. Batı, Avrupa (ve sonradan Amerika) olarak değerlendirilirken; doğu ise Asya olarak değerlendirilmektedir.
 • Farklı düşünürlerin ve yazarların değişken yorumları vardır ve bunlardan bir tanesi Fransız yazar Rene Guenon tarafındandır,
 • “Modern dünyada bir yandan geleneksel tavra sadık kalan uygarlıkların tamamı yani Doğu uygarlıkları, öte yandan da özellikle gelenek düşmanı yani modern Batı uygarlığı vardır”

Türklerde Doğu-Batı Sorunu

 • Savaşlar oldukça Türk toplumu “Batı”nın gerisinde olduğunu fark etti
 • Ardından Cumhuriyet dönemimde hızlı bir batılılaşma ve modernleşme ile Türklerin gelenekçiliğe karşı olan sevdası biraz olsun azaldı.

Beyaz Kale’de Doğu Batı Sorunu

 • Okuyucuya ben ve öteki düşüncesini sorgulatır. Ardından okuyucu bu iki karakterin beraber yaşaması ve sonuç olarak da birbirleri haline gelmeleriyle medeniyetlerin nasın tamamlayıcı olduklarını anlayacaktır.
 • “Niye ben benim?” diye sorar Hoca, yazar şu şekilde cevap verir, “onların aynaya baktıklarını, hem de, buradakilerin yaptıklarından çok daha fazla aynaya baktıklarını söyledim.
 • Doğu’nun, özellikle Osmanlı’nın, bilim alanında Batı’dan geride olduğunu ve aynı zamanda bunun farkında olmadığını açıklar. Bu durumu gösteren bir örnek kitabın başlarında geminin ele geçirildiği sahnede yer alır. “Sonradan Ceneviz dönmesi olduğunu öğrendiğim Reis [...], neden anladığımı sordu.” (sayfa 13)
 • “[...] itirafları ve kötülükleri yeterli bulunmayarak hırpalanan, itilip kakılan gençleri görüyorum [...].” “Masa başında yazdıklarımı okuduktan sonra, “Seni,seni,” diyerek sırtıma bir yumruk indirdiğini [...]” (sayfa 118)
 • Yazar, bu sorunu anlatırken ikiz kimlik karakterleri kullanmıştır. Yazar bu ikiz kimliği kullanarak Doğu’nun Batı’dan öğrendikleriyle ne kadar gelişebileceğinin ve tarihte Türklerin bu şekilde ne kadar geliştiğini gösterir.

Varoluşçuluk Akımı (Egzistansiyalizm)

 • İnsanın kendi değerlerini kendi kendine oluşturabileceğini savunur.
 • Kişi için doğduğunda bir amaç yoktur, hayatındaki amaçları kendisi belirler.
 • Kişi için yanlış bir karar yoktur, düzen yoktur, kural yoktur.
 • Nietzsche ve Kierkegaard öncüleridir, ancak adını ortaya koyan kişi Sartre’dir.

Beyaz Kale’de Varoluşçuluk Akımı

 • “Ben, neden benim?”
 • Venedikli de Hoca da bu dünyaya birbirlerine dönüşme amacıyla gelmemişlerdir
 • Veba salgını ikisinde de zaman içinde farklı duygulara yol açmış, karakterlerin etkileşimleri vebaya karşı tutumlarını değişmiştir.

Daha fazla bilgi için:

Köle - Efendi İlişkisi

 • Köleler, kadın, erkek; güzel, çirkin; çocuk, genç, yaşlı;sakat vb. gibi sınıflara ayrılırdı.
 • Devletin hissesi olarak bunların beşte biri ayrıldıktan sonra, kalan beşte dördü savaşa iştirak ettirilirdi.
 • “Komutanlar ele geçirdikleri esirler arasında bulunan müstesna güzelliğe sahip kız ve oğlanları satmaz,fidyeyle serbest bırakmaz,genellikle padişah veya vezirlere hediye olarak sunarlardı”.

Beyaz Kale'de, Köle - Efendi İlişkisi

 • Paşa köleyi Hoca'ya veriyor, köle sahiplerinin kölelerini insandan çok malmış gibi alım veya satım yaptığını göstermektedir.
 • Venedikli Paşanın kölesiyken Paşa Venedikli'ye oldukça kötü davranıyor ama hocanın kölesi olduktan sonra Venedikli'ye bir köleden çok arkadaşmış gibi davranıyor.

Credits:

Created with images by errohr - "door goal input"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.