grand canyon national park

Hallo ik ben Joske kijk met me mee naar een boeiende voorstelling

de Grand canyon is een national park in het noorden van de staat Arizona

Dit natuur met gedurende viertien miljoen jaar gevormt door een combinatie van tektonische activiteit opstuwing van het coloradoplateau

Credits:

Created with images by Moyan_Brenn - "Grand Canyon" • scott1346 - "the grand canyon 2" • Ramanathan.Kathiresan - "Grand Canyon" • ketchupbrause - "grey squirrel rodent animal" • tpsdave - "elk wild forest"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.