rekrytering I SAMARBETE MED ANTS - CODE AT HEART

Search

 • Antal kontaktade: 196
 • Svarat: 104 (53%)
 • Intresserade: 24 (23%)
 • Framtida möjlighet: 7 (7%
 • Ansökningar: 50
 • Monster: 7
 • LinkedIn eller Teamtailor: 31
 • Cobolt: 12
 • Vidare i processen: 2 av 50
 • Tid reasercher: 140h
 • Tid rekryteringskonsult: 28h
 • Timmar per bokad intervju: 7
Timmar totalt: 168h
 • Första intervju
 • Bokade intervjuer: 16
 • Genomförda intervjuer: 11
 • Antal som gått vidare: 3 (27%)
 • Andra intervju
 • Genomförda intervjuer: 3
 • Antal som gått vidare: 3 (100%)
 • Tredje intervju 3
 • Referenser 2
Tillsättning 1 elektronikkonstruktör
Oscar Sandström

KOSTNADER

 • Researcher / search: 64 975:-
 • Researcher / admin: 15 525:-
 • Researcher totalt: 80 500:-
 • Rekryteringskonsult: 26 460:-
 • Annonspaket: 5 900:-
Totalkostnad: 112 860

MERVÄRDE

 • Kandidatpool med vassa kandidater - se favro
 • Spridning av Cobolt via annons
 • Spridning av Cobolt via mail

Framgångsfaktorer

 • Tydlig uppstart
 • Snabbt igång med allt förberett
 • Effektiv och tydlig kommunikation
 • Korta ledtider
 • Tydlig feedback
Samarbetet mellan Ants och Cobolt har varit stabilt och resulterat i en lyckad process

KOMMENTARER

Nyckeltalen presenterade ovan följer i stora drag den genomsnittliga statistiken för Ants rekryteringsprojekt. Även kostnaden för projektet ligger inom det vi vanligtvis ser.

Det som sticker ut är den höga svarsfrekvensen (53%) och antal timmar per bokad intervju (7) som är lägre än standard. Den stora andelen intresserade och inbokade resulterade i att enbart de absolut bästa gick vidare till andra steget, vilket förklarar den låga andel som gick vidare till andraintervju. Samtliga som kom till andra intervjun gick även vidare till en intervju med Ove.

Den vanligaste orsaken till att kandidater tackade nej till tjänsten var att de var nöjda på sin nuvarande position alternativt inte ville flytta till Stockholm. Vissa kandidater ville även ha en ledarroll.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.