Informatiebericht 5 Team bedrijfsbureau

In dit informatiebericht staan de volgende onderwerpen centraal: personele ontwikkelingen, HR21, integraal uitvoeringsplan Sociaal 2017, de netwerkorganisatie beter in beeld, de laatste fase in het project doorontwikkeling, een mooi voorbeeld van toetsen processen Jeugd en WMO en vooruitblik naar volgende week.

Philip

Personele ontwikkelingen

Deze week hebben Renee en ik gesproken met Tijana Zagajcan, zij gaat vanaf volgende week tot juni als afstudeerder aan de slag met het onderwerp privacy in het sociale domein. Vandaag heeft een arbeidsvoorwaardengesprek plaatsgevonden met Janine de Winkel zij is de beoogde kwaliteitsmedewerker Jeugd. In het kader van elkaar nog beter leren kennen en elkaars werk kunnen overnemen is kamer 207 met elkaar wezen eten, ik heb dit goede initiatief beloond met een bijdrage in de kosten.

Hr 21

Zoals vorige week aangekondigd, nu de laatste ontwikkeling en planning rond HR21 (ons nieuwe generieke functiewaarderingssysteem, zie intranet voor meer achtergrondinformatie). Afgelopen maandag heb ik gesproken met P&O en heb ik het voorlopige resultaat van oud naar nieuw gezien. Op 21 maart wordt er met alle teammanagers gesproken over concept indelingen van alle teams en de zogenaamde conversietabel (benodigd om aan normfuncties een salarisschaal te kunnen hangen), ook wordt er dan gesproken over de dwarsvergelijking. In week 14 wordt het totaal besproken in het Directieteam. Daarna volgt besluitvorming in B&W. Na besluitvorming in B&W worden inloopspreekuren georganiseerd en worden de indelingen (als voorlopig besluit) naar jullie verzonden. De verwachting is dat dit in juni gaat gebeuren.

Doorontwikkeling P&C

P&C staat voor planning en control. Het huidig instrumentarium voldoet niet meer aan de eisen de betrokken mensen (raad, B&W, DT, TM en (beleids)medewerkers. Samen met vertegenwoordigers van de domeinen, financieel adviseurs heb ik gebrainstormd over dit onderwerp. De opbrengst wordt samengevat en gaat op een p-matige manier verder aangepakt worden. Onderwerpen die daarbij aan de orde zijn geweest: een digitale begroting, verdwijnen van domeinen en een andere inrichting van de begroting, verstevigen van de basis (budgethouder, -beheer, en afspraken daarover).

Integraal uitvoeringsplan Sociaal 2017

Onder de titel uitvoeringsplan Sociaal vind integrale uitvoering plaats. Het is een mooi overzicht en maakt de verbanden tussen de drie focuspunten: een basis voor iedereen, samen onderweg en meedoen makkelijker helpen maken en de begroting helder. Deze focuspunten gaan van doelstellingen, te leveren prestaties naar bijbehorende streefwaarden en verantwoordelijk manager. Ook is de relatie gelegd met rekeningschema. Op onze schijf onder uitvoeringsplan 2017 is het voorlopige concept te vinden (een aanrader!).

De netwerkorganisatie beter in beeld, de laatste fase in de doorontwikkeling

In 2015 en 2016 zijn stappen gezet op het gebied van structuur, werkwijze en cultuur. De komende periode gaan wij de laatste fase van het project doorontwikkeling in. In deze fase gaan nadere stappen gezet worden. Met het accent op: samenwerking tussen bestuur en ambtelijke organisatie, de connectie, het programma samen meer service (met o.a. klare taal), de ontwikkeling van managers en medewerkers op basis van profielen domeinen en integraal samenwerken. In deze fase verdwijnen domeinen en worden teams samengevoegd. Als ik kijk naar samenvoeging van teams dan lijkt ons werk op onderdelen veel op werk dat ook bij team BAO gebeurd. Michel Bergshoef (nu nog directeur Bedrijfsvoering) heeft de opdracht om met een voorstel te komen over welke ondersteuning is nodig voor het werken in een netwerkorganisatie.

Informatievoorziening Sociaal

Kitty en ik hebben gesproken met PinkRoccade over de onderwerpen, ondersteuning van ons proces regie met regiesysteem en implementatie van backoffice voor Jeugd. Pink Roccade komt spoedig met een voorstel op maat.

Mooi voorbeeld van toetsing processen Jeugd en WMO

In de handleiding Kwaliteit in Control van Stimulansz stond dat er een "mooi voorbeeld" van Jeugd en WMO toetsing was. Toen Yvonne en Denise besloten te kijken naar het mooie voorbeeld, bleken het de door hen ontworpen processen voor toetsing te zijn met vermelding van gemeente Rheden en namen van Yvonne en Denise. Een mooi voorbeeld van Be good and let others tell it!

Vooruitblik

Volgende week staat in het teken van de week van de verantwoording. In een relatief korte periode wordt dmv van elementen van de scrummethodiek een jaarrekening gemaakt, het beloofd een leuke week met veel overleg en afstemming te worden!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.