Loading

Muurgedicht Bloem inzegening van een gedicht in Maastricht

Op 18 november 2017 werd het muurgedicht Bloem van Maria Barnas ingezegend. Ter gelegenheid daarvan organiseerde Dichter in Beeld een klein literair evenement in en bij het Natuurhistorisch Museum in Maastricht. Dit museum ligt aan het De Bosquetplein aldaar. De Maastrichtenaar J.A.H. de Bosquet was een belangrijk paleontoloog.

muurgedicht bloem

Gijs van Elk, secretaris DiB, heette alle aanwezigen welkom en dankte de gemeente Maastricht voor haar inspanningen om het muurgedicht te realiseren. Hij dankte Ben Leenen en Piet Gerards voor de uitvoering en het ontwerp. Voor hun genereuze bijdrage sprak Gijs zijn dank uit aan Kanunnik Salden Nieuwenhof, Literair Centrum Limburg (LCL) en het Lira Fonds en last but not least de gemeente Maastricht. Zonder hun bijdragen was er geen muurgedicht geweest.

Gert Boonekamp, intermediair literair en postillon d'amour voor Dichter in Beeld, hield een korte, vrolijke toespraak waarin hij het gedicht van Maria Barnas duidde en de vertalingen en vertalers loofde.

Gert Boonekamp ver-zint

Rebecca Vignali speelde een prachtig stuk op haar viool. Een veelbelovend talent en gelet op haar jonge leeftijd bijzonder dapper dat ze dit aandurfde.

Rebecca Vignali

Een groot aantal vertalers hebben het gedicht Bloem in ongeveer twintig verschillende talen/dialecten vertaald. Een zestal vertalers droegen hun vertaling voor: Italiaans, Engels, Frans, Swahili, Arabisch, Kroatisch, Latijn en deftig Maastrichts.

Emma Crebolder (Swahili)
Hannie Lucassen (Engels en Frans)
Peter Flaton (Latijn)
Farouka El Idrissi (Arabisch)
Branca Popovic (Kroatisch)
Andrea Vignali (Italiaans)
Laurens Bouvrie (inlands Maastrichts)

De vertalers op een rij onder het muurgedicht.

De vertalers
Minus besproeit Bloem

De heer Servé Minis hield voor hij het muurgedicht plechtig inzegende een korte toespraak, waarin hij memoreerde dat zijn moeder voor WOII als directeur van het Natuur Historisch Museum werd aangesteld. Ze was biologe met een speciale aandacht voor mieren. Destijds was het bijzonder dat een vrouw de scepter zwaaide over een instituut als het NHM. Alleen daarom al voldoende reden om trots te zijn.

Minus aan het woord

Na zijn toespraak zegent de heer Minus op plechtige wijze het gedicht. Gert Boonekamp knielt in deemoed.

zegening en bewatering bloem
Created By
Gijs van Elk
Appreciate

Credits:

© DiB

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.