การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม make a differrence project

ข้อมูลเจ้าของโครงการ

นาย ธนนัทธ์ ศรีโพธิ์ทอง 570112010034 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิบัณฑิตย์

เป้าหมายของการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

นาย สวีเดน หวังเจริญ 570112010099 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิบัณฑิตย์

ความเป็นมาและเหตุผล

ความเป็นมาหรือเหตุผลในการพัฒนาพฤติกรรม(การนอนดึก)ของนายสวีเดนก็คือ นายสวีเดนมีนิสัยชอบนอนดึกเนื่องจาก ติดโซเชียลและดูหนังก่อนนอนเป็นประจำจึงทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอในแต่ละวัน

สภาพก่อนที่จะพัฒนา

นายสวีเดนเป็นคนที่เรียนเก่งแต่ว่าชอบมาสายเพราะนอนดึก จึงทำให้ไม่สามารถตื่นมาเรียนทันในบางครั้ง

เป้าหมายในการพัฒนา

ต้องการให้นายสวีเดนมีการพักผ่อนให้เพียงพอ เช่น นอนไม่ดึกมาก ควรนอนให้ครบ7-8 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และตื่นมาเรียนทัน

วิธีการพัฒนา

ใช้เทคนิคการพูดและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น พูดและอธิบายว่าการนอนดึกส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างไรและให้นายสวีเดนได้เรียนรู้ที่จะปรับปรุงตัวเองให้ตัวเองไม่ต้องนอนดึกอีกต่อไป เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในการมาเรียนสายได้อีกด้วย

ผลของการพัฒนา

ผลของการพัฒนาข้างต้นประสบความสำเร็จเพราะว่านายสวีเดนได้เรียนรู้ด้วยตนเองว่าการนอนดึกส่งเสียอย่างไร และนายสวีเดนมีการเข้าเรียนตามปกติเหมือนที่เพื่อนๆในห้องเข้าเรียนทันทุกวัน ซึ่งส่งผลดีแก่ตัวนายสวีเดนอย่างมาก

ปัญหา/ข้อจำกัดในการพัฒนา

ในปัญหาของการพัฒนานั้นไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรมากมายเพราะว่านายสวีเดนได้มีการเรียนรู้ด้วยตนเองอยู่แล้ว ข้อจำกัดในการพัฒนาก็คือผมได้ข้อมูลจากการสอบถามเพราะว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลา

สิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จ

นายสวีเดนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและนายสวีเดนได้เข้าใจและเห็นว่าการนอนพักผ่อนให้เพียงพอ ส่งผลดีต่อสุขภาพ และทำให้กระตือรือร้นในการมาเรียนจึงส่งผลให้การพัฒนาประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีครับ

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.