Col·legi Jardí GRANOLLERS

TRETS D'IDENTITAT

ENS CARACTERITZEM PER SER UNA ESCOLA

• Optimista davant del repte que suposa l’educació de les futures generacions.

• Oberta a establir un diàleg que permeti una relació fluïda i de confiança entre tots els membres de la Comunitat Educativa.

• Educadora en els valors necessaris per a una convivència plural i democràtica.

• Sensible als canvis que experimenta la nostra societat.

• Orientadora en el procés d’aprenentatge i disposada a proporcionar l’ajuda necessària i més adequada per a cada alumne.

L'entorn d'aprenentatge actual

Els corrents migratoris,

La globalització de l'economia,

La revolució de les tecnologies de la informació i la comunicació...

El món actual ha generat una societat que s'ha d'adaptar al canvi constant: La modernitat líquida de Bauman és una realitat. Davant dels canvis, ens hem d'exigir repensar els vells conceptes que articulaven la nostra societat. Per a poder-ho fer, l'escola hi juga una paper determinant. Ha de preparar els alumnes per a formar part d'aquesta voràgine situacional i per tant, ha d'oferir un millor nivell de formació.

L'escola sola, però, no pot assumir aquesta tasca de manera unívoca i unilateral. Tots els agents de l'entorn són responsables directes o indirectes de generar en els seus actors les eines que els permetran adaptar-se a la realitat actual i futura.

La família, les empreses, els mitjans de comunicació i el context són els agents educatius implicats i coresponsables de l'educació dels alumnes d'avui.

Per això, l'alumnat com a ciutadà actiu, crític i transformador de la societat ha de poder gaudir dels recursos formatius adequats en una línia de treball autònoma, que fomenti la seva capacitat creativa, educat en els valors de l'esforç i la perseverança i capaç d'actualitzar-se al llarg de la seva vida.

L'ALUMNE DEL SEGLE XXI

L'escola doncs, ha de vetllar per fomentar en l'alumnat la capacitat de lideratge, en una línia de treball autònom i alhora amb capacitat de treballar en equip, capaç de generar un pensament crític, que incentivi la seva iniciativa i creativitat, amb competències multilingües i digitals, i que promogui els valors de resilència i esforç i empatia.

L'ORGANITZACIÓ EDUCATIVA DEL SEGLE XXI

l'escola ha de donar eines intel·lectuals per entendre el món.

HA DE PROMOCIONAR UN MODEL D'ALUMNE ACTIU.

HA D'AFAVORIR EL CONEIXEMENT INTEGRAT

HA D'IMPULSAR EL CONEIXEMENT A TRAVÉS DE L'EXPERIÈNCIA VALORANT LA TOTALITAT DEL PROCÉS D'APRENENTATGE.

HA D'ESTRUCTURAR-SE INTERNAMENT AMB UN PROFESSORAT DEDICAT I MOTIVAT, GENERANT OPORTUNITATS DE COL·LABORACIÓ AMB L'ENTORN, EL MÓN DE LA FORMACIÓ D'ALT NIVELL, ENRIQUIR-SE DE LA DIVERSITAT D'EXPERIÈNCIES EDUCATIVES ALIENES I GENERANT ESPAIS QUE DESENVOLUPIN LA CREATIVITAT.

DE LA NECESSITAT D'INNOVACIÓ AL MOMENT DEL CANVI

FRIS CRONOLÒGIC: L' ESCOLA, UNA HISTÒRIA DE CANVIS ADAPTATIUS

OBJECTIU TENDÈNCIA: INNOVAR PER ACTIVAR L'ESTIMULACIÓ DELS DIFERENTS TALENTS

ESTABLIM UN FULL DE RUTA

ESCOLA MULTILINGÜE

PROGRAMA AUXILIARS DE CONVERSA

El Programa d’Auxiliars de Conversa és una proposta del Projecte d’Escola Multilingüe amb cooperació amb l’empresa "Home to home" perquè puguem disposar de joves de llengua materna anglesa i que, en el marc d’un conveni de cooperació educativa, duguin a terme tasques d’assistència que donin suport a les activitats de la nostra escola.

Què fa l’auxiliar de conversa a la l’Escola:

- Estimular la competència comunicativa de l’alumnat.

- Augmentar la incidència en la llengua oral des d’un punt de vista comunicatiu.

- Col·laborar amb el professor de la matèria.

- Aportar altres coneixements i destreses de què disposi, així com la riquesa d’una altra cultura.

Els Auxiliars de Conversa viuen amb famílies acollidores de cada escola, que els proporcionen, a més de l’allotjament i manutenció, suport moral i emocional. Entre les famílies i els Auxiliars de Conversa s’estableix un intercanvi lingüístic i cultural molt enriquidor per a les dues parts.

Al llarg de tota la durada del programa, l’escola compta amb el suport i seguiment de l’organització.

T.I.M: TALLER D'INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

És un projecte d’ Ed. primària, consistent en la realització d’uns tallers internivells, basats en el treball i desenvolupament de les intel·ligències múltiples. El seu fonament teòric es basa en el coneixement de l’alumnat des del marc de les IM.

L'aproximació a l'alumnat des de les IM ens permet:

a) Conèixer les fortaleses i debilitats dels nostres alumnes. Gràcies a un bon diagnòstic, podem detectar en quines tasques i en quines destreses se senten més competents i en quines altres troben més obstacles.

b) Planificar la nostra tasca docent dirigida a desenvolupar les potencialitats de l'alumnat. Des del punt de vista de les IM podem propiciar situacions d'èxit que enfoquin les potencialitats dels alumnes, afavorint la seva autoestima i generant una actitud positiva envers els nous aprenentatges. Aquest és un model educatiu centrat en l’individu.

c) Millorar l’autoestima dels alumnes i la descoberta de les seves pròpies capacitats. Auto coneixement. Quan un alumne descobreix una àrea o una habilitat o una destresa en la qual destaca gaudeix desenvolupant-la i se sent bé amb si mateix. Les experiències d’èxit proporcionen auto confiança per afrontar altres tasques que suposen més exigència.

d) Valorar als nens i nenes amb una mirada flexible.Si donem la mateixa importància a tots els tipus d’intel·ligència veurem i, per tant, valorarem a cada nen o nena com a únic. Cadascun d’ells posseeix una combinació única de les múltiples intel·ligències.

FILOSOFIA 3 - 18

Des de l’escola hem optat per la filosofia 3/18 com una proposta educativa per a l’educació infantil i l’educació primària que pretén desenvolupar les habilitats de pensament dels estudiants.

Una de les finalitats del projecte és ajudar l’alumne a estar més atent al discurs, a ser més reflexiu i raonable, tot proporcionant-li les eines perquè pugui millorar la capacitat de judici. Ensenyar a pensar serveix perquè els joves siguin autònoms, perquè pensin per ells mateixos, perquè explorin alternatives diferents dels seus punts de vista, i perquè descobreixin els propis prejudicis i trobin raons per a les seves creences.

Consisteix en un conjunt de programes que, aplicats des dels 3 als 18 anys, enforteix la capacitat reflexiva. Es tracta d'un projecte que concreta el desig general d'ensenyar a pensar i pretén desenvolupar les habilitats cognitives dels estudiants, tot ajudant-los a comprendre les matèries d'estudi, a fer-los més conscients de la riquesa del bagatge intel·lectual heretat i a preparar-los en la raonabilitat per a la participació en un món democràtic.

El projecte estimula les capacitats de raonar, d’argumentar, de respectar l’opinió dels altres i d’afrontar situacions diverses en els nostres estudiants, i ben segur que pot contribuir a preparar persones capaces de conviure en societat .

El material bàsic té un suport en les arts : relat, pintura, música, cinema.. i disposen d’uns manuals o dossiers documentats i adequats als nivells educatius i a les temàtiques a tractar.

TALLER D'ESCACS

Entenent que el joc forma una part essencial de l'aprenentatge del nen, que potencia les habilitats pròpies, millora el rendiment en la lectura i les habilitats verbals i matemàtiques i que fomenta el pensament crític, l'originalitat i la creativitat, l'ecola va integrar els tallers d'escacs a l'Ed. Primària. Els objectius que es persegueixen són els següents:

- Fomentar valors com el respecte, l’honestedat, l’empatia i l’autoestima.

- Aprendre a respectar el propi torn i “saber esperar”.

- Fomentar la integració i les relacions entre les persones.

- Aprendre a resoldre problemes i prendre decisions.

- Saber acceptar els propis errors i treure’n aprenentatges positius.

- Exercitar diferents tipus de memòria, en especial la visual.

- Treballar les capacitats de concentració, atenció, càlcul mental, creativitat i imaginació, lateralitat i orientació espacial.

- Afiançar relacions de causa-efecte en referència a models de solució de problemes.

- Aprendre el moviment de les peces i les normes bàsiques del joc dels escacs.

- Millorar les habilitats lectores dels infants.

PROJECTE ESCOLA CREATIVA

PROGRAMA :” EDUCANT LA CREATIVITAT, DESENVOLUPA EL TEU TALENT”

La Creativació és la capacitat de les persones de generar idees i convertir-les en noves solucions per resoldre qualsevol repte o problema de forma satisfactòria. Es pot aplicar en qualsevol temàtica, tant en l’àmbit personal, com en el de les empreses, en el de la recerca, a l’administració, en l’àmbit social o en l’educatiu.

OBJECTIUS

- Assegurar que cada alumne, adquireixi la capacitat de ser creatiu.

- Disposar d’un conjunt de continguts per afavorir un ecosistema educatiu que desenvolupi la creativitat.

- Fomentar l’esperit emprenedor.

- Fomentar la pràctica de la generació d'idees amb l'objectiu de resoldre un repte explícit.

- Incrementar la capacitat creativa mitjançant l'aprenentatge del procés creatiu.

- Connectar empresa i escola. Nodrir de reptes creatius reals a l’ escola.

ITINERARI CICLE MITJÀ

L'itinerari per a cicle mitjà està destinat als alumnes de 3r i es basa en la introducció del procés creatiu com a procés mental per a la generació d'idees. Mitjançant aquest primer itinerari, els nens i nenes acaben interioritzant una nova manera d'enfrontar-se als reptes que els depara el dia a dia, ja sigui dins l'àmbit acadèmic com el personal. Aprenen, més enllà de la pràctica del treball en grup i l'acceptació o la defensa de les idees dels demés, un procés d'anàlisi, producció sistematitzada d'idees i selecció òptima de la millor opció.

El descobriment de la creativitat i la descoberta de la innovació es porta a terme en tres fases, seguint les aventures d’en Tivo Creatiu: descobrir, experimentar i inventar.

SOM ESCOLA CREATIVA DES DE L'ABRIL DEL 2016.

PLA TAC

La integració de les tecnologies en els processos d’ensenyament aprenentatge ha esdevingut el motiu d’una reflexió profunda en la nostra escola, sobre les pràctiques docents i de compartir les visions metodològiques del professorat. L’eix central de la reflexió ha estat plantejar-se com adoptar les tecnologies de la informació i la comunicació a l’escola per tal que estiguin al servei de l’aprenentatge i el coneixement

La integració plena de les tecnologies en el nostre centre s’ha enfocat com un procés d’innovació i gestió del canvi, que afectava, d’una banda, tots els seus integrants i, de l’altra, aspectes de funcionament: pedagògic, formatiu, organitzatiu i tecnològic.

PRIMERA FASE:

- Digitalització de totes les aules de l’escola.

- Millora de la xarxa d’internet a tots els edificis.

- Constitució de la comissió TAC.

- Formació del professorat.

- Canvi de la plataforma del centre.

SEGONA FASE:

- Treball del professorat reflexionant sobre la utilització de les noves tecnologies.

- Canvis metodològics a partir de l’ús de les NT (treballs per projectes).

- Anàlisi de la incidència de les NT en l’assoliment de la competència digital i d’altres.

- Seqüenciació dels aprenentatges pròpiament tecnològics.

TERCERA FASE:

- Educat 2.0. a l’ESO

- Entorn moodle.

- Portàtils a les aules per treballar projectes a tota l’educ. Primària

- Tauletes a l’educ. Infantil

- Mydocumenta a 2n/3r ESO

- Ús de la plataforma educamos

IMPLEMENTACIÓ DEL TREBALL PER PROJECTES INTERDISCIPLINARS

Amb l'objectiu de connectar coneixements, d'augmentar la motivació de l'alumnat i de donar resposta al nou paradigma educatiu, l'escola veu necessària l'implementació del treball a través de projectes interdisciplinaris. Aquesta modalitat metodològica també dóna resposta a l'atenció a la diversitat.

PROJECTE COMPARTIM

Amb la voluntat d’aprendre junts i la il·lusió de sentir-nos part de la comunitat educativa neix el projecte compartim, un projecte interdisciplinar que involucra des dels alumnes més petits de l’escola, fins als més grans, i també, a tot l’equip docent.

OBJECTIU

Aconseguir que els nostres alumnes siguin capaços d’utilitzar el recursos necessaris, els coneixements, les habilitats i les atituds, d’una manera flexible, adequada i en tota la seva complexitat, en contextos i situacions canviants i diverses.

És un treball que parteix d’un context i que requereix l’aplicació de coneixements de diverses àrees. La seva metodología facilita l’adquisició de competències bàsiques donat que prioritza la construcció del propi coneixement, incentiva processos d’investigació, potencia el treball cooperatiu i facilita la comunicació i el diàleg.

FASES DEL PROJECTE:

Determinar un eix central on els alumnes puguin implicar-se.

Determinar el motor del coneixement.

Portar a terme el projecte interdisciplinar.

Comunicar els nous aprenentatges.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

El motor incial pel qual l'escola es planteja integrar una varietat de projectes educatius és justament perquè considera l'atenció a la diversitat com un eix fonamental en el procés educatiu.

L’escola Jardí es caracteritza per ser una escola especialment acollidora i integradora i que vol donar resposta a les necessitats de tot l’alumnat. És per això que un dels nostres principals objectius és atendre la diversitat amb tot el ventall d’àmbits diferents que això comporta.

Les mesures que habitualment s’utilitzen són especialment organitzatives : intervenció de dos mestres a l’aula, agrupaments flexibles a les àrees instrumentals, suport en petits grups o de manera individualitzada , utilització dels TIM...

La comissió d’atenció a la diversitat de l’escola és qui planifica, vetlla i fa el seguiment de les actuacions que es porten a terme per atendre la diversitat de les necessitats educatives dels alumnes i treballa amb cada un dels plans individuals.

Com a escola però, cal destacar dos grans projectes que atenen la diversitat:

- El projecte singular PINACLE

- El projecte d’altes capacitats ALCA

PROJECTE PINACLE

FINALITAT DEL PROJECTE PINACLE

El Programa de Diversificació Curricular, “Projecte Pinacle” té com a finalitats:

1. Afavorir que l’alumnat que ho requereixi pugui assolir els objectius i les competències bàsiques de l’etapa i obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, mitjançant una organització de continguts i matèries del currículum diferents a l’establert i que comporta una modalitat pràctica externa al propi centre educatiu.

2. Acollir aquest alumnat i respondre a les seves necessitats educatives des de l’escola i des de la comunitat, encaixant amb el Plans d’entorn per afavorir i promoure la cohesió social i el treball educatiu integral i coordinat de tots els agents de la ciutat educadora.

3. Proporcionar una resposta educativa a alumnes poc motivats, amb dificultats d’aprenentatge, i amb actituds de rebuig al sistema escolar ordinari.

4. Aconseguir un projecte que generi l’equilibri personal a través d’unes relacions interpersonals satisfactòries, que millorin les habilitats socials, l’autoestima, la capacitat d’aprendre i les expectatives de futur.

PROJECTE ALCA

Projecte dirigit a alumnes amb altes capacitats cognitives i que adquireixen compromís amb la tasca i tenen un elevat nivell de creativitat.

OBJECTIUS:

Potenciar el creixement personalitzat dels alumnes amb altes capacitats.

 Assegurar que el rendiment escolar d’aquests alumnes s’adequa al seu potencial i tracta d’aprofitar al màxim el seu potencial d’aprenentatge.

 Gestionar els elements formatius de caràcter cognitiu, afectiu, social i mora de cadascun dels alumnes.

 Aconseguir que l’alumne entengui que ell és l’únic beneficiari dels seus esforços i màxim responsable dels seus resultats, i ensenyar-lo a créixer en l’autoexigència i el gust pels nous descobriments.

CICLE INICIAL (1r.)

El lema del projecte és “Accedim al Coneixement per la Lectura”. Cada sessió inclou: kinesiologia educativa, joc participatiu, conte i lectura en veu alta, experimentació i activitats que tenen com a finalitat estimular el pensament, el raonament lògic i la creativitat, tot enriquint el seu coneixement i aprenentatge.

Aquestes activitats queden emmarcades en 4 apartats: Escolto, Miro, Sento i Investigo.

CICLE INICIAL (2n.)

Treballem diferents aspectes relacionats amb les ciències. Potenciem el raonament, els jocs lògics, pensar i treballar en equip, dissenyar petits projectes, explicar el que ens envolta,experimentar, extreure el millor de cada un de nosaltres. Acostar-nos a la ciència d’una manera natural i amena

CICLE MITJÀ I CICLE SUPERIOR

La idea principal és viure la ciència des d’un punt de vista pràctic i creatiu. La ciència en tots els seus àmbits, física, química, biologia i tecnologia. Es tracta de treballar amb el registre adequat a cada situació i provar de treure’n el màxim de profit. Des d’aquest punt de partida que és interessar-nos amb ganes per la ciència, mirarem de desenvolupar projectes atractius, amens i alhora rigorosos.

ESO

REPTE LITERARI

El taller té la voluntat d’acostar les tècniques més habituals de creació literària als alumnes. Les activitats van adreçades a potenciar la imaginació, la reflexió i l’esperit crític. Els aspectes teòrics, però, també hi juguen un paper important. Així, les bases de l’escriptura hi són inevitablement presents; l’estructura i la veu narratives, la trama, els girs, la definició de personatges, la coherència (contextual i lingüística) i la normativa en són igualment protagonistes.

ROBÒTICA

En el projecte de Robòtica Educativa es treballen dos aspectes fonamentals per al desenvolupament de les capacitats científiques i tecnològiques dels alumnes. En el disseny del robot hi intervenen aspectes de física i mecànica. Els alumnes han d'analitzar els objectius proposats i dissenyar solucions que s'hi adaptin. En la programació del robot els alumnes han d’aplicar coneixements d'informàtica, matemàtiques i lògica per tal que la màquina actuï com ells han previst.

REPTE CIENTÍFIC

L’equip científic d’ESO s’enfronta a un repte fonamentat en un tema d’actualitat. A més de consolidar els aprenentatges de les matemàtiques, ciència, enginyeria i tecnologia, han de desenvolupar habilitats i valors com el treball en equip, la creativitat i la capacitat de resoldre problemes.

AmB el repte científic, els nois/es viuen el treball científic d’una forma directa aportant les seves idees i propostes.

Created By
Col·legi Jardí
Appreciate

Credits:

Created with images by skeeze - "canada geese flying formation" • artistlike - "hand world ball" • Delwin Steven Campbell - "Communication." • MichaelGaida - "architecture modern skyscraper" • joslex - "pencil pencils eraser" • StillWorksImagery - "typewriter vintage vintage typewriter" • realworkhard - "skyline water horizon" • Eigenberg Fotografie - "Chess"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.