Loading

Hizmet İçi Eğitİm Seminerİ 25-26.12.2016

Muhterem Hıcamıza teşekkür ederiz

25 - 26 Aralık 2016 tarihinde Viyana´da tertiplediğimiz Hizmet İçi Eğitim Semineri „Risale-i Nur ve Hizmet Prensiplerimiz" konulu seminere değerli katkılarından dolayı Muhterem Alaiddin Akyıldız hocamıza teşekkür ederiz.

  1. En mühim bir mücahede olan ehl-i dalâlete karşı mânen mücahede etmektir..
  2. Üstadına neşr-i hakikat cihetinde yardım suretiyle hizmet etmektir.
  3. Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmektir.
  4. Kalemle ilmi tahsil etmektir.
  5. Bazan bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen tefekkürî olan ibadeti yapmaktır.

(Lem'alar, İhlâs Risalesi)

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.