Oppgave 5 YF/PF Presentasjon last one

Tenk deg at du jobber som yrkesfaglærer, og du er klasseforstander for en yrkesfagklasse på 16 elever.

Elevene dine jobber godt i yrkesfagene, tilbakemeldingene fra de andre yrkesfaglærerne er positive, og du føler de har en jevn og god læringskurve.

Fra fellesfaglærerne er tilbakemeldingene annerledes.

Fellesfaglærerene sier at elevene virker umotivert

De har mye fravær

Elevene gjør ikke det de får beskjed om.

mange lager uro i klassen, og gjør undervisningsforholdene for læreren vanskelig.

Nå er det fare for at flere av elevene i din klasse står i fare for å ikke få karakter i enkelte fag, og dermed ikke klarer å gjennomføre utdanningen.

Hvordan kan du som yrkesfaglærer hjelpe elevene dine til å øke sin kunnskap i fellesfag?

Vi har i dette prosjektet spurt et tilfeldig utvalg yrkesfagelever, yrkesfaglærere og fellesfaglærere hva de mener om akkurat dette.

For å få noen ideer har vi gitt ut et..

Spørreskjema til yrkesfagelever

Og intervjuet tre fellesfaglærere og tre yrkesfaglærere.

Credits:

Created with images by Hans - "glasses read learn" • Wokandapix - "classroom school desks" • giovannacco - "cellular education classroom" • Yuya Tamai - "2013-11-15 13.21.37" • ambroochizafer - "demon satan devil" • ioana_radu - "woman thinking girl"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.