Doping -Anabole steroider

I dagens samfunn er det lettere enn noen gang å få tak i alle slags typer dop, og da særlig i forbindelse med trening og utseende.

Anabole steroider er det mest kjente dopingmiddelet vi finner i forbindelse med trening og utseende. Link til NHI sine sider om anabole steroider: https://nhi.no/trening/aktivitet-og-helse/doping/anabole-steroider/

Antidoping Norge sier at hele 80% av de som kontakter deres telefontjeneste, allerede har bestemt seg for å bruke doping i forbindelse med trening, og de resterende 20% er i en vurderingsfase. Gjennomsnittsalderen til de som ringer inn til denne telefontjenesten er 18,5 år gamle.

Det har blitt mer og mer vanlig med doping innenfor idretten bodybuilding.

Før har det bare vært ulovlig med kjøp og salg av anabole steroider, men etter en lovendring i 2013 har det også blitt ulovlig å bruke anabole steroider. Til tross til dette, så er det ingenting som tyder på at bruken av dette blandt unge har gått ned. I dag er det veldig vanlig at voksne med en mulighet til å påvirke ungdommer, skryter på seg legeerfaring, medisinsk kunnskap og erfaringer innenfor dette feltet, selv om de ikke har noe som helst kunnskap.

Doping i dag på en generell basis er noe som kan føre til alvorlige fysiske, mentale og kognitive (tankemessige) skader. Ofte har den tidligere mentale helsen og utseendefiksering mye å si for de som begynner med for eksempel anabole steroider.

De som har opplevd å bli mobbet som liten på grunn av utseende, og da spesielt når det kommer til det å være lav av vekst, tynn og "pinglete", har en større sjanse for å begynne med anabole steroider. Ofte er grunnen til dette at de vil kompensere for den tiden hvor de var mindre, med å legge på seg mer muskelmasse og det å bli større.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.