Strip door jarik

Lars en sophie stappen uit het portaal.

Ze kijken om zich heen en zitten in een wereld met heel veel verkeer. van eendagsvliegen.

Een stem zegt dat ze 24 uur hebben om te slagen voor een rijexamen

Ze gaan naar een rijschool en nemen 1 les en daarna willen ze gaan af rijden sophie wil heel graag het zelf halen maar faalt 4 keer toen gaf ze het op en haalde lars het in 1 keer een felle flits van een flitser laat een portaal verschijnen.

Jarik

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.