GKK Vitus Blaricum Goede vrijdag 2017

Het Goylants Kamerkoor zong op Goede Vrijdag in de fraaie Sint Vituskerk in Blaricum, inmiddels een traditie.

Het koor begon met het mooie motetje O bone Jesu, van Anerio, renaissance pur samg!

Mooi was ook Miserere Mei van Blasius Amon, eveneens renaissance.

Eigentijdse koormuziek in een traditioneel jasje klonk door het verstilde Stabat Mater van de Italiaan Garau,

Pachelbel was vertegenwoordig door het fraaie vijfde deel van de Paasmuziek Christ lag in Todesbanden: Hier ist das rechte Osterlamm.

Tijdens het binnenbrengen van het kruis klonk het felle Ego sum tui plaga doloris van Schütz, opnieuw renaissance.

Na het zingen van een Bachkoraal (Wer hat dich so geschlagen) klonk het prachtige motet Ubi caritas van de Parijse componist Duruflé (20ste eeuw).

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.