10 Signs that You are an Excellent iPad Educator Assumption Convent Silom School

10 เครื่องหมายที่บ่งบอกว่า "คุณเป็นครูที่ใช้ iPad ได้อย่างยอดเยี่ยม"

Posted by TEACHINGWITHIPAD on MARCH 23, 2015 Translated by Weerapong Suksawat

1. คุณอยู่ในเครือข่ายการเรียนรู้ระดับมืออาชีพ

- คุณรู้เรื่องราวของเทคโนโลยีการศึกษาที่ทันสมัยอยู่เสมอ

- คุณยินดีที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษา

- คุณใช้หรือติดตาม Twitter ที่ติด hashtags #iPaded and #ipadedchat. หรือใน Google+ คุณอยู่ในกลุ่ม iPad Ed. หรือติดตามเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเช่น ipadapps4school.com, ipad4school.org, www.educatorstechnology.com, jonathanwylie.com, iPads in Education Scoop.it

2. คุณคุ้นเคยกับรูปแบบของ SAMR ด้านการศึกษา

มีการประยุกต์ใช้รูปแบบ SAMR ในการบูรณาการเทคโนโลยีในการศึกษา คุณมุ่งมั่นให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานบน iPad ให้มีคุณภาพสูง คุณตรวจสอบผลงานของนักเรียนเพื่อยกระดับผลงานของนักเรียนเสมอ

SAMR (Levels & iPad Apps)

Substitution

iBooks / Symbaloo / Pages / Popplet / Simple Mind / Photo Collage Creator / Bamboo Paper / Jumbo Calculator / Dictionary / Draw 4 Free

Augmentation

Pages / Google Search / Haiku Deck / Wikinodes / Grammar Jammers / The Elements / Virtual History / Qwiki / Articles / Draw 4 Free

Modification

Flipboard / Idea Sketch / Comic Book / PhotoSync / Chrome / Dual Browser / Keynote / QR Code Reader / Chrome / Dual Browser / Keynote / QR Code Reader / Dragon Dictation / PDF Expert

Redefinition

iMovie / Book Creator / ShowMe / Toontastic / ScreenChomp / Educreations / Voice Thread / Sock Puppets / Puppet Pals / Nearpod

3. คุณต้องเข้าใจว่า เทคโนโลยีเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยเสริมบทเรียน ไม่ใช่เป็นแหล่งความรู้หลักหรือให้ความสำคัญกับมันเป็นอันดับแรก

คุณไม่สอนให้นักเรียนใช้ iPad ในห้องเรียน iPad ไม่เป็นเพียงแค่รางวัลสำหรับการทำงานหรือพฤติกรรมที่ดี คุณจะไม่พูดกับนักเรียนว่า “งานคุณเสร็จแล้ว คุณสามารถเล่น iPad ในเวลาที่เหลือได้”

4. คุณไม่ต้องกลัวที่จะผิดพลาด แต่ต้องเสี่ยงที่จะค้นหาสิ่งใหม่อยู่เสมอ

ทั้งนี้อยู่ที่ความร่วมมือกับนักเรียน ให้นักเรียนช่วยเหลือคุณและคนอื่น ๆ ในการจัดการเรียนการสอนควรมีการเปลี่ยน App. เสมอ ใช้สิ่งใหม่ ๆ เข้ามาแทน ไม่มี App. ไหนที่ดีไปหมดทุกอย่าง นักเรียนของคุณจะชื่นชมในความพยายามของคุณ และเกิดความคิดที่ว่าครูไม่ได้มีบทเรียนที่สมบูรณ์แบบตลอดเวลา

5. คุณต้องแบ่งปันความรู้ของคุณ

คุณบอกเรื่องราวที่สำเร็จของคุณกับที่ประชุมที่โรงเรียน และส่งไปยังเครือข่าย เช่น Twitter G+ Pinterest เป็นต้น คุณพยายามที่จะใช้เวลาในการช่วยตอบคำถามกับให้กับเพื่อน ๆ แบ่งปันการใช้ App.ล่าสุด หรือเครื่องมือที่ใช้ในการสอน พวกเขาจะชื่นชม คุณรวบรวมรายชื่อ Apps และโพสต์ไว้ที่บล็อกของคุณ หรือเผยแพร่ในรูปแบบอื่น ๆ อีกทั้งคุณยังสามารถแบ่งปันหัวเรื่องที่คุณได้อ่านหรือที่คุณชอบได้อีกด้วย

Created By
Weerapong Suksawat -ASCS
Appreciate

Credits:

Created with images by flickingerbrad - "student_ipad_school - 033" • Barrett Web Coordinator - "2nd Graders using Build A Bird app on the iPad" • flickingerbrad - "student_ipad_school - 128" • Ministerio TIC Colombia - "Ipad" • flickingerbrad - "student_ipad_school - 234" • thomcochrane - "Music students with iPads" • TheLeadSA - "Makers Empire" • Barrett.Discovery - "untitled image" • kjarrett - "Padcamp 2012" • Barrett.Discovery - "untitled image" • Barrett.Discovery - "Barrett APPtituders" • flickingerbrad - "student_ipad_school - 235" • nooccar - "20111105-student2-2" • flickingerbrad - "student_ipad_school - 078"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.