คู่มือแนะนำการใช้งาน คู่มือแนะนำการใช้งาน นิทานเรื่อง มีอะไรในทะเลบ้างนะ

เป็นนิทานที่จะอธิบายเนื้อหาให้เป็นเนื้อหาปลายเปิด เพื่อให้เด็กเกิดความสนใจที่จะอยากรู้อยากหาคำตอบ ผู้ปกครองสามารถอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆในเรื่องนี้ได้

ระดับของความลึกในที่นี้ เป็นระดับความลึกของน้ำทะเลจริงที่สัตว์อาศัยอยู่

บางรูปภาพจะมีคำภาษาอังกฤษอยู่ สามารถอธิบายคำศัพท์ควบคู่กันไปได้

Credits:

pinterest

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.