«Αριάδνη» 11 Γεν 2017 Περιοχή Κύμης : Οι πληγές

Οι νότιοι υγροί άνεμοι που έπνεαν πριν την εκδήλωση του φαινομένου έκαναν το χιόνι πολύ , βαρύ και κολλώδες.

Μια σχετικά "γρήγορη",φυσική καταστροφή... (η φωτιά είναι πιο γρήγορη και συντριπτική...)

Αυτά τα εσπεριδοειδή είναι -τα μεγαλύτερά τους-ηλικίας περίπου 10 ετών.Τα ξεκίνησα από σπόρο νεραντζιάς στο σακουλάκι.Τα μπόλιασα επί τόπου στον αγρό με διάφορα είδη.

  • Οι ζημιές οφείλονται στο μεγάλο βάρος του χιονιού και όχι σε ολικό παγετό.

Δύσκολα,κατά την γνώμη μου,θα μπορούσα με κάποια προληπτική καλλιεργητική τεχνική να αποφύγω το χτύπημα...

Στις μεγάλες ελιές οι ζημιές είναι τόσο πιο εκτεταμένες όσο πιο φροντισμένο ,κλαδεμένο ήτανε το δέντρο

Όσο πιο μεγάλο το δέντρο,τόσο πιο ολοκληρωτική η κατάρρευσή του

Ογδόντα με ενενήντα τοις εκατό της κόμης των ελαιών έχει χαθεί.Θα περάσουν αρκετά χρόνια ως την επόμενη συγκομιδή ελαιοκάρπου με σκοπό την παραγωγή λαδιού....

Ωστόσο.....:

-Δεν είναι χτύπημα που βγάζει από το παιχνίδι "μια και έξω" μα, ένας ακόμα σταθμός...-

Υπάρχουν λέω,ακόμα δυνάμεις !

Created By
@ngel z
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.