Loading

Hyvä ja huono Sosiaalinen media Antti Mikkola

Nykyaikaista kulttuuria kuvastavat itsensä tutkiminen ja oman minuuden löytäminen. Luetaan elämäntaito oppaita ja omaelämänkertoja sekä esitetään positiivista minää julkisesti.

Puhutaan tunnekulttuurista linkki wikipediaan

Ystävyyssuhteet ovat erilaisia kuin sosiaalisen median kaverisuhteet.

Sosiologisesti ja psykologisesti sosiaalinen media on varsin mielenkiintoinen nykyajan ilmiö. Esimerkiksi miten laitteiden käyttö on muuttanut kulttuurillisia rituaaleja arkipäivän käytännöissä. Entä kuinka jopa yltiöpositiivinen viestintä vaikuttaa minäkuvan kehittymiseen ja elämänkatsomustaitoihin kaikenikäisillä ihmisillä.

Sosiaalisen median erilaiset palvelut ovat tulleet jäädäkseen ja ne ovat kehittyneet käyttäjien ja toisaalta talouden ehdoilla.

Tässä taltio podcastina Monitori ry:n kerhoillasta, jossa pidin aiheesta luentomuotoisen keskustelun 16.4.2018. Muistilappuna toimi oheinen wikipedian sivu.

Credits:

Created with images by geralt - "human google pinterest"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.