ธรรมชาติรอบตัว

ธรรมชาติรอบตัว

หน่วยการเรียนรู้ สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตมีความแตกต่างกัน สิ่งมีชีวิตสามารถหายใจกินอาหาร เคลื่อนที่ ขับถ่าย เจริญเติบโต สืบพันธุ์มีลูกหลาน สิ่งไม่มีชีวิตจะไม่มีลักษณะดังกล่าว

สิ่งมีชีวิตจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ หายใจได้ กินอาหารได้ ขับถ่ายได้ เจริญเติบโตได้ มีลูกได้ เคลื่อนที่ได้ สิ่งมีชีวิตได้แก่ คน สัตว์ พืช ในขณะที่สิ่งไม่มีชีวิตหายใจไม่ได้ กินอาหารไม่ได้ ขับถ่ายไม่ได้ มีลูกไม่ได้ เคลื่อนไหวไม่ได้ สิ่งไม่มีชีวิตมีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ภูเขา แม่น้ำ ทะเล หิน ดิน ฯลฯ และคนสร้างขึ้น เช่น บ้าน โรงเรียน รถ เรือ สะพานโต๊ะ เสื้อผ้า ฯลฯ

ภาพรวมแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ลับดับที่ 1. ใช้เวลา 30 นาที ชื่อกิจกรรมสิ่งมีชีวิตมีลักษณะอย่างไร จุดประสงค์หลักของกิจกรรม เพื่อสังเกต และบอกลักษณะของสิ่งมีชีวิต ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ คือ บริเวณโรงเรียน ลำดับที่ 2. ใช้เวลา 30 นาที ชื่อกิจกรรมเหมือน เหมือน ต่าง ต่าง จุดประสงค์หลักของกิจกรรม เพื่อสังเกต เปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่างของสิ่งมีชีวิต และสังเกต อภิปราย และจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตด้วยเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเอง ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ คือ บริเวณโรงเรียน แว่นขยาย กระดาษ สีชอล์ก และกระดาษปรู๊ฟ ลำดับที่ 3. ใช้เวลา 30 นาที ชื่อกิจกรรมสิ่งไม่มีชีวิตคืออะไร จุดประสงค์หลักของกิจกรรมเพื่อสืบค้น อภิปราย และลงข้อสรุปถึงความหมายของสิ่งไม่มีชีวิต ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้คือบัตรคำศัพท์ บัตรภาพ และห้องเรียน ลำดับที่ 4. ใช้เวลา 30 นาที ชื่อกิจกรรมสิ่งไม่มีชีวิตมีลักษณะอย่างไร จุดประสงค์หลักของกิจกรรมเพื่อสังเกต อธิบาย และจำแนกประเภทของสิ่งไม่มีชีวิต ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้คือภาพสิ่งไม่มีชีวิตที่คนสร้างขึ้น เช่น สะพาน โต๊ะ ถนน และภาพสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดตามธรรมชาติ เช่น หิน ทราย เป็นต้น ลำดับสุดท้าย ลำดับที่ 5. ใช้เวลา 30 นาที ชื่อกิจกรรม สิ่งมีชีวิต และ สิ่งไม่มีชีวิตเหมือนหรือต่างกันอย่างไร จุดประสงค์หลักของกิจกรรมเพื่อสังเกต เปรียบเทียบสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต และอภิปราย ลงข้อสรุป บันทึกความเหมือนและความต่างของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ คือ สัตว์เลี้ยง เช่นลูกแมว โต๊ะ บัตรคำศัพท์ และบัตรภาพ

Credits:

Created with images by gm.newsted - "Nature"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.