Brochure COVERZ consultancy Verzuim en management advies, voor betere organisaties

COVERZ consultancy I Beemdstraat 27 C I 5653 MA Eindhoven I 040 2988730

Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen? Bel ons of mail ons wij komen altijd vrijblijvend langs om met u en uw organisatie kennis te maken. www.coverzconsultancy.nl

Het P-O model voor duurzaam resultaat

COVERZ ontwikkelde voor organisaties een management communicatie model waarmee onderliggende belemmerende factoren die verzuim beinvloeden makkelijker achterhaald en daardoor opgelost kunnen worden.

Komen tot duurzame inzetbaarheid..

Het P-O managementmodel is ontwikkeld door COVERZ-consultancy BV. Het model is gebaseerd op uitgangspunten van de psychologische methodiek die gericht is op gedragsverandering. Het model geeft op eenvoudige wijze inzicht in de fasen waarlangs gedragsverandering in positieve zin tot stand kan komen (op individueel, tactisch en strategisch niveau). De leidinggevende of de medewerker leert zorgwekkende signalen (verzuim, te laat komen, verminderde productiviteit, problemen in een team, etc.) op een constructieve, dat wil zeggen op feitelijke wijze te benoemen en voor te leggen aan zichzelf of aan betrokkene(n). Vervolgens wordt aan de betrokkene gevraagd of hij/zij herkent wat hem/haar voorgelegd wordt. Wanneer dit het geval is komen we door middel van doorvragen tot inzicht in dieper liggende factoren die maken dat mensen niet in staat zijn tot verandering te komen. Daar waar inzicht ontstaat, volgt direct een positieve beweging en actie. De betrokkene zal geactiveerd worden door zelf te leren denken in oplossingen. De coach, consultant, leidinggevende en/of HR-adviseur zal minder oplossingsgericht en meer coachend te werk gaan. Men leert aan de hand van dit model hoe men beter in staat is een effectief gesprek te voeren in open dialoog, wederkerigheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid. De medewerker krijgt inzicht in eigen gedragingen en coping mechanismen. Hierdoor ontstaat meer zelfredzaamheid, weerbaarheid en daardoor uiteindelijk duurzame inzetbaarheid.

Dreigend verzuim ontstaat daar waar onderliggende factoren de keuzes die uw leidinggevenden en medewerkers maken negatief beïnvloeden

COVERZ werkt integraal samen met uw organisatie. On the job adviseren wij bij al uw verzuim en peoplemanagement vraagstukken. Wij werken met HBO-WO opgeleide professionals, paramedici en BIG geregistreerde bedrijfsartsen om de bestaande problematiek zo goed en zo snel mogelijk op te pakken en op te lossen waar dit mogelijk is. Indien er sprak is van ernstige medische beperkingen waardoor een medewerker onverhoopt geen mogelijkheden meer heeft zorgen wij voor humane begeleiding en advisering aan werknemer en werkgever..

Het eigen regie model, COVERZ is on the job actief om uw leidinggevende en HR adviseurs te ondersteunen bij al uw verzuim en people management gerelateerde vraagstukken

COVERZ levert de volledige arbodienstverlening aan organisaties. Wij voldoen aan alle wettelijke eisen die de Arbo wetgeving van u en ons verwacht. Wij leveren totaalpakketten en pakketten op facturatiebasis..

In een totaalpakket wordt uw organisatie vanaf de eerste dag volledig ondersteunt bij de correcte uitvoering en begeleiding van de verzuimende medewerker in uw organisatie..

In een totaalpakket wachten wij liever niet tot het te laat is, u kunt COVERZ preventief inschakelen daar waar u zich zorgen maakt over uw medewerkers. Geeft uw medewerker signalen af die mogelijk wijzen op dreigend verzuim dan kunt u in een totaalpakket COVERZ altijd kosteloos inschakelen..

Indien u kiest voor een pakket op facturatie basis zullen wij uitsluitend in actie komen nadat u ons hiervoor opdracht geeft..

Naast totaalpakketten en pakketten op facturatie basis levert COVERZ maatwerk en is COVERZ bereid prestatieafspraken te maken. Heeft u een specifieke vraag over verzuim of people management problematiek, wij komen graag vrijblijvend kennismaken..

Onze adviseurs begeleiden u vanaf de eerste dag bij verzuim en people managementvraagstukken

Welke diensten bieden wij aan in een totaalpakket?

In het verzuimregistratie systeem van Unit 4 (Verzuimsignaal) kunt u uw verzuimende medewerker aanmelden. Zowel uw organisatie als COVERZ werken in verzuimsignaal om op die wijze te komen tot optimale dossiervorming

Wij zullen voorafgaande aan de start van de dienstverlening een inventarisatie doen. Wij lopen met u alle verzuimende medewerkers door. Wij bekijken met u het verzuimprotocol en begeleiden u bij eventueel noodzakelijke aanpassingen. Wij maken kennis (persoonlijk of per mail) met HR adviseurs, leidinggevenden en medewerkers binnen uw organisatie. Wij verzorgen indien u dit wenst een kennismakingstraining..

Binnen 48 uur hebben wij contact met uw HR adviseurs en leidinggevenden om de verzuimmelding te bespreken. Vervolgens is er contact met uw verzuimende medewerker

Op basis van het gesprek met u en uw medewerker worden vervolgacties afgesproken

Wij volgen de gehele wet verbetering poortwachter acties op samen met uw organisatie. Wij ondersteunen uw organisatie bij het invullen van alle verplichte documentatie die de wetgeving van u vraagt

Wij verzorgen samen met uw organisatie de WIA aanvraag en begeleiden u en uw medewerkers hierbij

Indien noodzakelijk en gewenst leveren wij aanvullende diensten:

  • Arbeidsdeskundige Onderzoeken
  • Spoor II begeleiding
  • Individuele Coaching - Management Coaching - Executive Coaching
  • Trainingen on the job - Verzuim - Functioneringsgesprekken - Omgaan met complexe people management vraagstukken
  • Second Opinions
  • RIE - PMO
  • Werkplekonderzoeken

Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen? Bel ons of mail ons wij komen altijd vrijblijvend langs om met u en uw organisatie kennis te maken. www.coverzconsultancy.nl

Wij zorgen samen met u en uw medewerkers voor positieve beweging

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.