Kaitaa gymnasiet

Skolan är byggd år 1966. Kaitaa har över 300 studenter. Jag är på bildkonstlinje. Vi teknar och malårna mycket. Kaitaa gymnasiet har grattis mat för studener och läräre. Eleverna inte studera efter kategori. Kaitaa gymnasiet har gambla danssen.

Skol gorden
Bibliotek
Toalet
Kafeteria
Gungade

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.