Loading

A L'INS FLIX oct-nov

Col·laboració d'escoles blaves i el departament de ciències profs. Mila Campaña, Joan Miquel Jordà, Rosa Llusià i Patricia Cava.

A 2n ESO vam fer un taller sobre oceanografia: corrents marines, densitats de fluïds, concentracions de dissolucions...

En aquest experiment s'observa que l'aigua dolça (glaç) no es mescla bé en la salada (vas de precipitats de la dreta) però sí en dolça (vas de l'esquerra).

A 1r ESO vam fer un taller sobre l'artèmia, un crustaci que està a la base de la cadena tròfica marina.

Observació de les larves d'artèmia.

Exposició sobre l'artèmia al passadís de 1r ESO.

Alumnat de 3r i 4t ESO van descobrir com funciona la pressió al mar, tant a les persones com als animals, de la mà de nostra auxiliar de ciències Paula.

<Presentació feta en Adobe Spark per Patricia Cava>

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.