Bob Marley Cd cover

CD Cover

På grundforløbet som mediegrafiker var en af de første designopgaver jeg fik, at skulle lave et cd cover, lyrics-hæfte samt label til cd'en for en Bob Marley cd. Hele arbejdet er udført i Adobe InDesign.

© 2017 Rikke Louise Carlsson

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.