Glædelig jul og godt nytår

Kære alle en lille Julehilsen fra Nordvest. Jeg håber at I alle har det godt og at vi får muligheder for at mødes i det nye år i hyggelige stunder.

Ønsker jer alle en dejlig 24. med familiehygge og god mad.

Og GOD VIND I 2017.

Kærlige hilsner, Villads

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.