Prva rič što sam je čuo vanja radauš

Uz koji dio Hrvatske pjesnik veže svoje stihove? Od koga je čuo prvu riječ? Kako pjesnik naziva Slavoniju?

Slavonske snaše

Kojim je stihovima pjesnik opisao raznoliku snagu hrvatske riječi?

'

Domaća zadaća

Zapiši riječi kojima se svakodnevno služiš u razgovornome jeziku, a koje nisu u duhu hrvatskoga standardnog jezika. Zamijeni ih hrvatskim riječima. Najviše će biti anglizama: riječi engleskog podrijetla, ali i lokalizama.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.