Loading

... vår fagre bygd, med grøne voll og vangar Kommuneplan 2018-2030. Høring og offentlig ettersyn.

Kommuneplanen handler om hvordan Randaberg skal møte fremtiden

Spørsmålene er mange. I høringsrunden blir disse spørsmålene viktige:

  • Hvordan skal Randaberg utvikle seg mot 2030?
  • Hva slags samfunn vil vi at Randaberg skal være?
  • Hvordan skal vi styre for å komme dit vi vil?

Film fra idémyldring og høringskonferanse i Varen Randaberg kulturscene

Kommunefakta

Tall for befolkning, helse, økonomi og mye mer for Randaberg kommune. Alle tall og statistikk er hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I 2030 vil disse barna være nærmere 20 år. Det de nå ikke vet, er at kommuneplanen er med på å avgjøre fremtiden deres - og fremtiden for alle andre barn i Randaberg kommune.

Hvordan skal samfunnet styres og hvordan skal vi bruke og forvalte arealene våre?

Vi har delt planen inn i to deler:

  1. Samfunnsdelen, som er langsiktige mål og strategier for kommunen som samfunn og som organisasjon.
  2. Arealdelen, som består av et kart som angir hovedtrekkene i bruk av arealene innenfor kommunen.

Satsingsområdene

Innspill til satsingsområder (kommuneplanutvalget, sak 13/17).

  1. Fremme trivsel og god psykisk helse for alle.
  2. Fremme levende nærmiljø.
  3. Fremme smarte og nyttige løsninger.
Levende nærmiljø og trivsel er noen av satsingsområdene i den nye kommuneplanen.

Samfunnsdelen - gir retning

Kommuneplanens samfunnsdel er en overordnet og langsiktig plan. Planen gir retning. Den forteller ikke om alle konkrete løsninger og den sier ikke noe om alle tema. Men den skal brukes som styring i forbindelse med temaplaner og skal følges opp gjennom handlings- og økonomiplanen, eller gi føringer for andre kommunale planer.

Kart, bestemmelser og planbeskrivelse

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. I tillegg kan det utarbeides arealplaner for deler av kommunens område.
I kommuneplanens samfunnsdel skal kommunen vektlegge viktige utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og synliggjøre sine strategiske valg. Spesielt viktig er dette for sentrale samfunnsforhold som folkehelse, barn og unge, integrering, næringspolitikk m.m.

Merknader

Merknadsdokumentet inneholder oppsummering og kommentarer til innkomne merknader underveis i planprosessen. Her finner du litt mer om 1) merknader til varsel om oppstart, 2) merknader etter oppstart, 3) merknader om akvakultur og 4) et vedlegg som oppsummerer alle de innkomne innspillene.

Du kan også være med å tegne kommuneplankartet for Randaberg kommune. Dine innspill til kommuneplanen er viktig for oss.

Kom med innspill til planen!

Hvis du vil at vi skal ta innspillene dine med i planleggingen videre, må de sendes til oss før 7. desember. Link til formell kunngjøring - der du også finner tilgang til viktige avklaringssaker underveis i planprosessen, i tillegg til alle plandokumentene.

Created By
Ove Sveinung Tennfjord
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.