en Dag i historien 11/1

I 1922 D. 11/1 blev medecinen insulin for første gang anvendt på et levende menneske, og det var en succes.

Grunden til at insulin blev opfundet, er at mange mennesker i verden har sygdommen diabetis, altså sukkersye.

  1. Man kan sige at koncikvenserne af, hvis ikke det var blevet opfundet, ville være at mange mennesker vile dø, det er der jo ikke så mange der gør i dag, men der ville have været langt flere dødsflad, hvis ikke det var blevet opfundet.

Insulinens betydning i dag, er jo endelig bare det med at mange ville miste livet. Så der er faktisk rigtig vigtigt at det blev opfundet, så alle mennesker med sygdommen, gratis kan få medecinen.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.