ქუჩი გამოკითხვა რა პრობლემები აწუხებთ ქალაქ ქუთაისის მოსახლეობას

"ნეტა ერთი შენ ძალიან არ გაწუხებდეს მაგ"

ანა 20 წლის სტუდენტი

ქეთა ხვედილიძე 22 წლის სტუდენტი

სანტრასპორტო საშვალებების გაუმართაობა

მიხეილ კლდიაშვილი 20 წლის სტუდენტი

კარგი იქნებოდა სტუდენტური შეღავათები რომ იყოს

ნაზი ნაკაშიძე 75 წლის პენსიონერი

მედიკამენტების სიძვირე და სამუშაო ადგილების უქონლობა

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.