แณฒ NATH PATIPAN HONG KAO

เราชื่อว่าแณฒ ชื่อจริงคือ ปฏิภาณ หงษ์ขาว อายุ 19 ปี เราเกิดที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี ตอนมัธยมเคยศึกษาที่โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาเป็นโรงเรียนที่อยู่ใจกลางเมืองพัทยา เราเรียนสายคณิต-อังกฤษ ตั้งแต่ ม.1-ม.6 และตอนนี้เราก็ได้มาเรียนที่กรุงเทพมหานครเรียนที่มหาวิทยาาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะธุรกิจการบิน

Credits:

Created with images by mikakaptur - "dolphin nature marine"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.