Vi søker en RAUS miljøterapeut Til prosjektet "aktivitet for sosialhjelp" frem til 31.12.2017

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen er en diakonal stiftelse med over 70 ansatte og 150 frivillige medarbeidere. Vårt arbeid omfatter tiltak innen helse- og sosialsektoren, rusfeltet. arbeidsrettede tiltak, boligsosialt arbeid, arbeid med barn og familier og frivillighet. Stiftelsen ble etablert i 1997.

Til vårt prosjekt "Aktivitet for sosialhjelp" søker vi etter en miljøterapeut i 100% stilling frem til utgangen av 2017. Pr.nå kan vi ikke si noe om videre engasjement, da aktivitetsplikten muligens vil bli anbudsutsatt. 

Prosjektet har tilhørighet i avdelingen: Aktivitetskafeen, som rommere flere andre prosjekter/tiltak i Kirkens Bymisjon Drammen. 

Felles lunsj for alle avdelinger i Kirkens Bymisjon.

Aktivitet for sosialhjelp er et samarbeidsprosjekt med NAV Drammen, NAV Lier og NAV Røyken. NAV setter vilkårene om at mennesker som søker sosialhjelp skal være i aktivitet for å motta stønaden. Hovedmålgruppen er unge mellom 18 og 30 år, som står uten aktivitet. Varigheten på tiltaket er 4 til 6 uker, med muligheter for forlengelse - dersom det er hensiktsmessig. Aktivitetskafeen som er lokalisert i Drammen sentrum er oppmøtested og base for tiltaket.

Kjøkken/kantine, som også er arbeidstreningsstasjon.

I løpet av tiden i Aktivitetskafeen etterstreber vi å bli godt kjent med den enkelte deltaker, både i forhold til iboende ressurser og eventuelle utfordringer. Vi ønsker å finne frem til hver og en sine ønsker og mål, slik at vi sammen kan finne en mest mulig riktig vei videre. Det er stor variasjon blant menneskene som kommer til oss og vi har stort fokus på individuell tilpasning av innholdet. For noen handler det om veiledning inn mot skole/arbeid, for andre kan det være utfordringer det er nødvendig å ta tak i først. Der det er behov, vil vi i samarbeid med deltaker kontakte hjelpeapparatet.

Ved endt tiltaksperiode sendes det rapport til NAV om tiden i tiltaket og anbefalinger om veien videre. Vi har et tett samarbeid med NAV med daglig rapportering av oppmøte. I tillegg samarbeider vi med: Oppfølgingstjenesten, psykisk helse, rustjenesten, Ungdomstorget, fastleger, DPS, barnevernet mv.

Vaktmestertjenesten - en arbeidstreningsarena for deltakere fra ulike tiltak.

Hvem er du?

 • Du har 3-årig sosialfaglig høgskole eller lang erfaring på området - som kan kompensere for manglende formell utdannelse.
 • Du har god kjennskap til og erfaring med offentlig velferdssystem.
 • Det er en fordel med kjennskap til arbeidsmarkedet og god kontakt med næringslivet i byen - da i forhold til eventuelt arbeid for deltakerne.
 • Du er raus og glad i mennesker.
 • Du kommuniserer tydlig og er trygg på deg selv.
 • Du bør ha flere års arbeidserfaring, gjerne allsidig.
 • Du liker å arbeide med mennesker som er i utfordrende og vanskelige livssituasjoner.
 • Vi ønsker oss en løsningsorientert kollega, med evne til å engasjere seg selv og andre.
 • Du må kunne organisere og strukturere eget arbeid.
 • Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Du må kunne sette tydlige krav og jobbe med gode rutiner i arbeidsdagen, selvom dagene kan være ulike og avvike fra det planlagte.

Hvorfor skal du jobbe hos oss?

 • Du vil få stor variasjon i arbeidsoppgavene.
 • Du møter mange ulike unge mennesker, som du kan være med og gjøre en forskjell for.
 • Vi har ryddige lønnsforhold, god pensjonsavtale og et godt arbeidsmiljø.
 • Du får være en del av et team med kompetente, engasjerte og løsningsorienterte medarbeidere.

Arbeidssted vil primært være i våre lokaler i Drammen sentrum. Lojalitet til Kirkens Bymisjons verdisyn kreves. Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

En søknad må være utfyllende og beskrivende i forhold til hvem du er og hvordan dine kvalifikasjoner kan passe inn hos oss, i tillegg til en CV.

Spørsmål rettes til avdelingsleder, Halvor Andersen tlf.: 974 30 360/322 77 210

Søknadsfrist: 6.1.2017. Søknad med CV merkes "Aktivitet for sosialhjelp" og sendes elektronisk til: post@skbd.no

Created By
Anine Berg
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.