Loading

Kvarterplanen bliver til Områdefornyelsen ved Skjolds Plads (2021 - 2026)

Områdefornyelsen ved Skjolds Plads går nu i gang. Vi skal bruge de næste seks år på at skabe nye mødesteder, mere grønt, tryghed og fællesskaber sammen med alle jer , der bor i arbejder, bruger eller studerer i Haraldsgadekvarteret.

På siden her kan du følge med i processen med at udforme områdefornyelsens kvarterplan, som danner ramme om den kommende udvikling af kvarteret.

Områdefornyelsen har nu afholdt tre åbne kvartermøder og nu går vi i skriveintensiv, så kvarterplanen kan være færdig til september, hvor den skal sendes i politisk behandling.

Områdefornyelsens 3. og sidste kvartermøde fandt sted den 21. juni

Mandag den 21. juni afholdt områdefornyelsen det 3. og sidste kvartermøde, hvor første udkast til kvarterplanens vision, temaer og projekter blev præsenteret til en markedsplads, hvor deltagerne kunne stille spørgsmål og kommentere på de foreløbige temabeskrivelser og projekter.

På mødet blev der også afholdt styregruppevalg, hvor 16 beboere og lokale aktører blev valgt til at være kvarterets stemme de næste 2½ år.

Plakaterne, der blev præsenteret på 3. kvartermøde

Den 1. juni blev områdefornyelsens andet kvartermøde afholdt på Nørre Fælled Skole.

På kvartermødet blev vi klogere på, hvilke projekter der skal prioriteres i kvarterplanen. På seks forskellige workshops havde deltagerne mulighed for at kommentere på, hvilke projekter de mente, der var de vigtigste. Nedenfor kan du læse en opsummering af inputs fra workshopsne og på kortene kan du se, hvilke steder deltagerne udpegede som de vigtigste steder at lave indsatser indenfor det pågældende tema.

Børne- og ungeliv

Hovedpointer:

 • Kvarteret mangler flere byrum og faciliteter, som åbent inviterer til ophold, lege m.m.
 • Kvarteret mangler flere aktiviteter til børn og unge, som er synlige.
 • Skolegården på Nørre Fælled Skole har potentiale som lokalt mødested for kvarterets børn og unge.
 • Undervisningsforløb på Nørre Fælled Skole kan bruges til at inddrage børn og unge i projekter vedrørende kvarteret og styrke deres medborgerskab og demokratiforståelse.

Specifikke ønsker og udfordringer:

 • Det skal være tydeligt, hvad Bolsjefabrikken og Osramhuset kan bruges til.
 • Det skal være med tydeligt, at skolegården kan bruges efter lukketid.
 • Flere faciliteter til børn og unge i alle aldre.
 • Behov for boldbaner m.m. som kan bookes af foreningerne og bruges til holdundervisning på fast basis.

Byrum og forbindelser

Hovedpointer:

 • Kvarteret mangler flere grønne områder og mere grønt i de eksisterende byrum/pladser.
 • Kvarteret mangler flere faciliteter og byrum, som henvender sig til alle aldre.
 • Der er udfordringer med de tunge trafikanter i kvarteret.
 • Der mangler bedre forbindelser på tværs af kvarteret.
 • Der skal ske noget med de grå gader i kvarteret, herunder Sigurdsgade, Haraldsgade, Rovsingsgade, Rådmansgade og Vermundsgade.
 • Kvarteret mangler mere butiksliv, som kan skabe liv.
 • Der skal arbejdes med de eksisterende grønne områder i kvarteret, samt nye grønne tiltag.
 • Kvarteret skal forbindes bedre med de omkringliggende områder.

Specifikke ønsker:

 • Lav Lersø Parkallé om til en park.
 • Viderefør Superkilen gennem kvarteret.
 • Gør kvarterets pladser mere attraktive.
 • Gennemfør flere fartdæmpende tiltag.

Kultur, sundhed og fællesskaber

Hovedpointer:

 • Hellere små, uformelle mødesteder, end store fællesarrangementer.
 • Steder man kan være i aktivitet og lave idræt.
 • Faciliteter man kan udfolde hobbyer, f.eks. fablabs.
 • Synliggøre de tilbud der allerede findes.
 • Noget for ALLE på baneterrænet.
 • Boldbaner både for organiseret idræt og spontan aktivitet.

Specifikke ønsker og udfordringer:

 • Petanquebane, Lersøpark Allé.
 • Volleybane, Lersøpark Allé.
 • Fab-Lab, Osramhuset.
 • Lækker café/specialforretning, Skjolds Plads.
 • Sansehave, Professionshøjskolen.
 • Fællesspisning, Bolsjefabrikken.
 • Forbindelse til Lersøparken.
 • Noget for kvarteret på baneterrænet.
 • GØr noget ved cykelparkeringen og fremkommeligheden ved metrostationen ved Skjolds Plads.

Klima, bedre boliger og drift

Hovedpointer:

 • Generelt stor opbakning til klimasikringsprojekter – særligt hvis de kunne være med til at skabe grønne byrum og indsnævre de brede veje.
 • Der skal skabes bedre muligheder for affaldssortering i kvarteret.
 • Der ønskes flere grønne områder i kvarteret og mindre asfalt.

Specifikke ønsker og udfordringer:

 • Ønske om bedre faciliteter til affaldssortering.
 • Hjælp fra kommunen til fælles klimaløsninger.
 • En samlet trafikløsning/plan for hele kvarteret.
 • Vibekevang ønsker forandringer

Flot fremmøde til områdefornyelsens første kvartermøde

Den 4. maj deltog 60 aktive beboere til områdefornyelsens første kvartermøde, der foregik digitalt. Der var god stemning og mange gode forslag til, hvordan Haraldsgadekvarteret kan blive et endnu bedre sted at bo.

De cirka 60 deltagere var en god blanding af beboere fra kvarteret og repræsentanter for lokale foreninger og aktører. En rundspørge undervejs afslørende, at mødets yngste deltager var blot 15 år gammel!

Efter en kort introduktion til områdefornyelsen, blev deltagerne delt ud temabaserede workshops, hvor input og ønsker indenfor fire forskellige temaer blev drøftet. Størst interesse var der for de to temaer ”Mødesteder og forbindelser” og "Kultur, sundhed og fællesskaber". Men også de øvrige temaer "Børne -og ungeliv" og "Bedre boliger og klima" blev godt belyst og drøftet. Alle forslag blev noteret og efterfølgende samlet sammen til det videre arbejde med at forme projekter og indsatser til kvarterplanen.

Workshop om børne -og ungeliv

På workshoppen om børne -og ungeliv blev der talt om, hvordan der kan skabes et grønnere kvarter med plads til ophold og børneleg, og samtidig mindre asfalt og trafik. Derudover blev det nævnt, at der mangler legepladser af høj kvalitet, som henvender sig til børn i alle aldre hvor også forældrene kan hænge ud. Kvarteret rummer for få aktiviteter til børn og unge, der er interesseret i andet end fodbold og skating og der findes pt. mange boldspils- og skatermuligheder i kvarteret. I Titanparken har de gode erfaringer med at inddrage børn og unge i vedligeholdelsesarbejde. Der blev derfor talt om at få inddraget Nørre Fælled Skole i områdefornyelsen, blandt andet i forhold til arbejdet med udearealer, forbindelser og beplantning. Til sidst blev der talt om, hvorvidt Skjolds Café, kan bruges som studiecafé for de unge i kvarteret.

Workshops om byrum og forbindelser

På to af eftermiddagens workshops var temaet "byrum og forbindelser". Her var der et stort fokus på de asfalterede og grå gader som Vermundsgade, Tagensvej og Haraldsgade, og hvorvidt de kan omdannes til mere grønne gader, hvor deres brede vejprofiler udnyttes mere optimalt. Ligeledes blev Lersø Parkallé nævnt som en gade, der kunne udnyttes bedre. Der blev talt om, hvordan Skjold Plads, Krakas Plads og Sifs Plads kan gøres til mere indbydende opholdssteder. Omvendt var der også deltagere, som gjorde opmærksom på deres tilfredshed med pladserne, som de er nu. Kvarterets industribygninger blev vendt i forhold til, hvordan de kan udnyttes bedre, evt. ved at åbne bygningernes facader mere op langs fortovet. Derudover var der flere som påpegede, at kvarteret har brug for bedre forbindelser til cyklende og gående. Afslutningsvis blev der nævnt, at der nogle steder er meget støj og på pladser og gader er der meget skrald.

Workshop om bedre boliger og klima

I workshop 3 om ”Bedre boliger og klima” blev Vibekevang, Titanparken og Den Grønne Trekant omdrejningspunkt for samtalen. Der blev bl.a. ønsket vejbump på Titangade. Andre deltagere foreslog, at der installeres solceller på det store areal i Titanparken, hvilket kan skabe en besparelse på elregningen for beboerne. I forhold til Vibekevang, var der et ønske om flere bilfrie veje. Det blev også nævnt, at der i Vibekevang er et stort renoveringsbehov, bl.a. i forhold til indeklima, energiændringer og bedre vedligeholdelse af gaderne. Derudover blev Lersø Park Allé fremhævet som en vej med mange potentialer. I Den Grønne Trekant er der et ønske om at kombinere isolering og samtidig gøre området mere grønt med bynatur.

Workshops om kultur, sundhed og fællesskaber

To af eftermiddagens workshops omhandlede kultur, sundhed og fællesskaber. Der blev talt om, hvordan eksisterende fællesskaber og kulturtilbud kan gøres mere synlige i kvarteret. Der var bl.a. et forslag om at få en tavle op på Skjolds Plads, som viser forskellige aktiviteter i kvarteret. Bolsjefabrikken, Osramhuset og Ragnhildgadegrunden blev også nævnt som mødesteder der kan arbejdes videre med i forhold til fællesskaber og kulturtilbud. Der blev snakket om, hvordan der kan skabes nye fællesskaber gennem gadefestivaler og samarbejde med foreninger udenfor kvarteret, så relationerne til naboområderne styrkes. Derudover blev der talt om , at der mangler aktiviteter til de unge herunder praktikpladser. Der blev også påpeget en række infrastrukturelle og trafikale udfordringer, bl.a. at der er mange hegn i kvarteret, som gør der svært for beboere at færdes naturligt i området.

Områdefornyelsens geografiske område

Områdefornyelsen ved Skjolds Plads foregår i Haraldsgadekvarteret, som ligger mellem, Bispebjerg, Østerbro og Nørrebro, på kanten af byen. Områdefornyelsens projektområde er afgrænset af de store trafikårer Tagensvej, Jagtvej, Lersø Parkallé og S-togsbanen.

Hvad er en kvarterplan?

En kvarterplan er områdefornyelsernes projektkatalog og rummer beskrivelser af alle de indsatser, der skal sættes i gang, organiseringen og budgettet for det hele. Kvarterplanen bygger på input fra beboere, professionelle aktører, kommunale indsatser og faglig kvalificering. Før vi rigtigt går i gang, skal kvarterplanen godkendes af politikerne i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation i december 2021.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Områdefornyelsen har et nyhedsbrev, hvor du kan få holde dig opdateret omkring områdefornyelsens projekter, arrangementer i kvarteret og andre aktiviteter. Bare rolig, vi sender kun nyhedsbreve ud, når der er noget at fortælle og makismalt en gang om måneden.

Hjælp os godt på vej ved at besvare et kort spørgeskema

Du kan deltage ved at besvare et kort spørgeskema, der handler om, hvordan du bruger og oplever dit kvarter. Det tager omkring 5-7 minutter at udfylde. Resultaterne vil blive brugt til at forme og udvælge de projekter og indsatser, som skal med i kvarterplanen.

Alle besvarelser er naturligvis anonyme. Ved at besvare spørgeskemaet giver du områdefornyelsen tilladelse til at sammenligne dine svar med andre og dele resultaterne inkl. citater i generel form i forbindelse med kvartermøderne og i kvarterplanen.