Surrealismen MODERNISMEN

Modernismen

  • Modarnismens början var på slutet på 1800-talet. Då fotografin började ta över porträttmålningarna. Man började mer och mer att utgå från fotorealistiska bilder för att kunna förmedla ett förenklat utryck. Anledningen till att man alltmer börjar använda fotorealistiska bilder var utav en antingen att samhällsstrukturen i samhällets har utvecklats på så sätt så finns det nya sätt att utrycka sig inom konsten.
  • Under modernismens gång på 1900-talet var det en väldigt skakig och orolig tid i Europa, eftersom att det fruktansvärda andra världskriget utbröt i mitten av 1900-talet. I samband med denna stora händelse så utvecklades teknologin, industrier och städer. Teknologins utveckling ledde till att människorna utvecklade även sin förståelse för sin omgivning,på så sätt växte modernismen fram.

Ett konstverk gjort under modernismen. Från början på 1800-tal till slutet av 1900-talets gång.

Surrealismen

Surrealismen är en riktning inom modernistisk konst, som uppstod i Frankrike på 1929-talet. Surrealismens grundades av en man som hette André Breton. Inledningsvis så var Surrealismen en utlöpare av dadaismen som kollapsade i Paris.
  • Många konstverk som är skapat inom Surrealismen brukar vara drömmar och olika fantasier som har tolkats utav konstnären. Om man skall jämföra Surrealismen med de andra epokerna inom modernismen så skulle jag säga att de speciella inom Surrealismen är att det inte finns några gränser eller några speciella "oskrivna regler".
  • Många konstnärer under epoken surrealismen var väldigt kreativa och använde sig av den nya teknologin och sin fantasi för att skapa onaturliga, oförutsägbara, uttrycksfulla konstverk.
  • Det jag personligen gillar med konstverken från Surrealismen är att när man verkligen studerar in en bild och tänker efter vad budskapet med bilden egentligen vill förmedla så inser man att det finns så mycket olika uttryck och saker man aldrig tänkt på förut. Ögat drar sig mer för att kolla på en bild som har oförutsägbara uttryck än att kolla in ett konstverk inom (ex) Suprematismen som endast består utav enkla men ändå svåra uttryck att förklara kring. Här är några exempel.

Salvador Dali

Salvador Dali född den 11 maj 1904 i (Figueres), Spanien. Och död 23 januari 1989 i samma stad som födseln. Dali var en spansk (katalansk) Surrealistik konstnär. Dali hade även många andra konstnärliga sidor som tex genom att skapa olika skulpturer, film, fotografi och text. Man kan alltså säga att Salvador Dali var en väldigt fantasifull människa som tolkade konstverk som ingen annan gjorde.

Rose Meditative målningen som är gjort av Salvador dali under tiden surrealismen var aktuell, dvs på 1900-talet.

Salvador Dalis uppväxt

Salvador Dalis uppväxt har varit tuff, på olika sätt. Dalis äldre bror som även hette Salvador (f. 12 oktober 1901) hade avlidit i magsjuka tre år tidigare. I februari 1921 avled hans mamma i bröstcancer. Just då var Dali endast sexton år gammal. Han har gått ut med "att mammans död var ett av de svåraste slagen i hans liv". Senare efter moderns död så gifte Dalis pappa om sig med sin avlidna hustrus syster.

Rene Magritte

René Magritte föddes 21 november 1898 i Belgien. När surrealismen var aktuell blev René var väldigt känd för att skapa tankeväckande målningar, exempelvis det kända konstverket golconda. Det var dock inte förens efter andra världskriget som magrittes målningar blev allmänt kända i världen.

I hans tidigare verk ca på 1920-talet hade Magritte användt sig av starka intryck av futurismen och kubismen.

René magrittes uppväxt

René magrittes uppväxt var en uppväxt som ingen vill vara med om. Han hade en väldigt svår uppväxt eftersom hans mor försökte många gånger ta sitt liv. När René endast var 13 år så gick modern bort. Hon hittades vid en flod med hennes klänning över sig. Det sägs även att René var med och hittade modern, hädanefter har René blivit inspirerad av allt det hemska i det. Och tagit nytta i det i konsten.

Created By
Hanna Franzén
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.