Sv. Pankracij - Klance 17. 6. 2017

Z Dragotom po okoliških cerkvah iščeva podobe svetnikov, ki jih je izrezljal Piltaver, Dragotov sorodnik. Tokrat je bila na vrsti cerkvica Sv. Pankracija na Klancah.

Created By
Milos Toni
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.