Verschillende soorten gebed Luna en Minke

Belijdend gebed:

Dit gebruikt een gelovige om zijn geloof in god te bevestigen en zijn fouten te vertellen. Hiervoor vraagt hij dan om vergiffenis.

Een dankgebed:

Dit gebruikt een gelovige om god te bedanken voor bijvoorbeeld schepping of al het goede dat er is gebeurd in zijn leven.

Een smeekgebed:

Bij een smeekgebed vraagt de gelovige god om iets te doen aan bijvoorbeeld een noodsituatie of aan een probleem.

Credits:

Created with images by sasint - "พระ umbrella eat" • myeviajes - "asia thailand travel" • sasint - "boy monks i pray" • Devanath - "pray india boy"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.