Loading

Cliciwch yma neu sgrolio lawr | Click here or scroll down

www.UndebBangor.com

Neges gan eich Llywydd Newydd

Hoffwn ddiolch i chi am roi eich ffydd ynof i i fod yn Llywydd nesaf Undeb Bangor.

Fel Llywydd, byddaf yn sicrhau nad ydych chi dan anfantais oherwydd y sefyllfa bresennol ac y byddaf yn pwyso am y safon uchaf o ddarpariaeth addysgu, gan sicrhau bod cynllun clir ar gyfer darpariaeth academaidd. Byddaf yn parhau i arwain ar ddarparu diweddariadau clir i fyfyrwyr sy'n agored ac yn dryloyw, gan weithio gyda'r tîm swyddogion sabothol cyfan i warantu dull cyfannol o wneud hyn. Byddwn yn sicrhau bod eich llais yn cael ei gynrychioli mewn Pwyllgorau Prifysgol sy'n gwneud penderfyniadau ynghylch ailagor yn mis Medi yn ogystal â’r profiad Prifysgol ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf.

Rwy'n gweithio i ddiogelu clybiau, cymdeithasau a gwirfoddoli fel y gallent barhau mewn modd diogel, yn ogystal â bod yn flaenoriaeth imi wthio profiad y myfyrwyr ymhellach ar agenda'r brifysgol. Er gwaethaf y ffaith y bydd yn rhaid i'r ffocws yn y dyfodol agos fod o gwmpas effaith Covid 19, byddaf yn ceisio sicrhau na fydd unrhyw effaith barhaol ar draul grwpiau myfyrwyr. Mae'n bwysig trwy gydol yr amseroedd heriol hyn bod yr Undeb yn cynnal ein gallu i ddatblygu prosiectau a chyfleoedd newydd yn y blynyddoedd sydd i ddod.

Edrychaf ymlaen at eich croesawu yn ôl i Fangor yn fuan,

Diolch yn fawr,

Henry

A message from your new President

I would like to thank you for putting your faith in me to be your next Undeb Bangor President.

As President I will ensure you are not disadvantaged by the current situation and will push for the highest standard of teaching delivery, ensuring there is a clear plan for academic delivery. I will continue taking the lead on providing clear updates to students that are open and transparent, working with the whole sabbatical officer team to guarantee a holistic approach. We will ensure that your voice is represented in Univeristy Committees making decisions about September reopening as well as the university experience for the next academic year.

I am working to safeguard clubs, societies and volunteering so that they can continue in a safe manner, as well as a priority of mine being to push the student experience further onto the university agenda. Despite the focus in the near future having to be around the impact of Covid 19, I will look to ensure there is no lasting impact to the detriment of student groups. It is important throughout these challenging times that the SU maintains its scope to develop new projects and opportunities in the following years.

I look forward to welcoming you back to Bangor soon,

Many thanks,

Henry

Y diweddaraf ynglŷn ag ailagor fis Medi

Addysgu a Dysgu

Rydym yn eich cynrychioli'n llawn ym mhob trafodaeth ynghylch cynllunio ar gyfer mis Medi ac yn gweithio i sicrhau eich bod yn cael eich diweddaru'n llawn wrth i gynlluniau ddatblygu. Byddwch i gyd wedi derbyn e-bost gan y Brifysgol yr wythnos diwethaf gyda diweddariad ar addysgu ym mis Medi. Dyma’r wybodaeth ddiweddaraf:

  1. Bydd y flwyddyn academaidd newydd yn dechrau yn ôl y bwriad ar 28 Medi2020. Caiff sesiynau byw fel seminarau, sesiynau ymarferol a thiwtorialau eu cyflwyno ar y campws mewn grwpiau bach er mwyn i chi allu cadw pellter cymdeithasol. Bydd maint y grwpiau'n dibynnu ar y mesurau cadw pellter cymdeithasol sydd ar waith ar y pryd. Mewn meysydd pwnc lle bo hynny'n briodol, mae'r staff hefyd yn gweithio ar ddarparu rhaglenni ymarferol ar-lein, gan gynnwys defnyddio meddalwedd arloesol y labordy.
  2. Byddwch yn derbyn eich darlithoedd “arferol” ar-lein. Bydd rhai wedi'u recordio a rhai'n fyw. Yn ogystal, mae'r staff yn gweithio ar ffyrdd arloesol a chyffrous newydd o addysgu, megis sesiynau byr wedi'u recordio, bydd yn cynnwys gweithgareddau rhyngweithiol i ddatblygu cymunedau dysgu gyda chyd-fyfyrwyr a phrofiadau dysgu o ansawdd uchel.
  3. Bydd eich dysgu hunangyfeiriedig chi hefyd yn rhan o'ch rhaglen fel sy'n digwydd fel arfer. (e.e., darllen, paratoi ar gyfer aseiniadau, gwylio adnoddau fideo eraill, gweithio gyda'ch cyd fyfyrwyr ar weithgareddau dysgu).

Bydd faint o'ch rhaglen a fydd ar y campws, yn fyw neu ar-lein yn dibynnu ar nifer o bethau. Yn gyntaf faint o'ch cwrs penodol sy'n cynnwys darlithoedd mawr, seminarau, sesiynau ymarferol a gwaith maes. Yn ail o ran y rheolau a'r canllawiau sy'n ymwneud â Covid 19 y bydd yn rhaid i ni gydymffurfio â nhw wrth inni fynd trwy'r flwyddyn academaidd. Mae’r Brifysgol yn ceisio sicrhau y bydd ganddynt yr hyblygrwydd i gynyddu'r addysgu byw ar y campws pan yn bosib. Edrychwch yma am ddiweddariadau pellach.

Update on September Reopening

Teaching and Learning

We are fully representing you in all discussions around planning for September and are working to make sure you are kept fully updated as plans develop. You will have all received an email from the University last week with an update on teaching in September. Here’s the latest news:

  1. The new academic year will begin as planned on the 28 September 2020. On-campus live sessions such as seminars, practicals and tutorials will be delivered in small groups so that you are able to socially distance. The size of the groups will depend on the social distancing measures in place at the time. Where it is appropriate, staff are also working on delivering practicals online, including the use of cutting-edge laboratory-based software.
  2. You will receive “normal” lecture sessions online. These may be recorded or may be live. Staff are working hard on new, innovative and exciting ways of delivery, such as short recorded sessions which would include interactive activities to develop learning communities with fellow students and high-quality learning experiences.
  3. Your own self-directed learning will also be part of your programme as is usually the case (e.g., reading, preparing for assignments, watching other video resources, working with your fellow students on learning activities).

The amount of time your year will be on-campus live or online will depend upon several things. How much of your specific course is made up of large lectures, seminars, practicals and field work and secondly, the rules and guidelines we must abide by related to Covid-19. The University are trying to ensure that they have the flexibility to increase the amount of on-campus live teaching as and when they can. Watch this space for further updates.

Cefnogi'ch dysgu

Dyma sut bydd y Brifysgol yn cefnogi'ch dysgu.

Mae’r llyfrgell eisoes wrthi'n treialu gwasanaeth clicio a chasglu ar gyfer llyfrau ac cynnydd wedi bod mewn mynediad at adnoddau ar-lein. Bydd adnoddau'r llyfrgell ar gael i'ch cefnogi chi, a bydd cynnydd mewn mynediad i'r llyfrgell cyn gynted ag y bydd modd gwneud hynny.

Mae’r Brifysgol yn buddsoddi mewn ystod o feddalwedd newydd i gefnogi'ch profiad dysgu o fis Medi ymlaen. Ers i’r campws gau fis Mawrth ac ers i bopeth symud ar-lein, rydym wedi dysgu llawer am yr hyn y mae myfyrwyr ei eisiau a'i angen ac rydym wedi bod yn rhannu’r adborth yma gyda’r Brifysgol, ac maent yn defnyddio’r wybodaeth i helpu datblygu a gwella'r hyn y bydd yn cael ei gynnig o fis Medi ymlaen. Ein nod yw gweithio gyda’r Brifysgol i sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau posibl, a bydd gennych fwy o reolaeth dros sut a phryd rydych chi'n dysgu nag erioed o'r blaen.

Os ydych chi'n fyfyriwr o’r DU/UE ac yn poeni am allu fforddio'r offer i ddysgu ar-lein, mae Cronfa Caledi Ddigidol â phrawf modd ar gael i fyfyrwyr newydd a myfyrwyr sy'n dychwelyd. Gall y gronfa honno ddarparu cefnogaeth â phrawf modd ar gyfer costau annisgwyl na all myfyrwyr eu talu. Cysylltwch â: cymorthariannol@bangor.ac.uk am ragor o wybodaeth.

Supporting your Learning

This is how your learning will be supported by the University.

The library is already in the process of trialling a click and collect service for books and there is increased access to online resources. The library resources will be there to support you, and there will be increased access to the library as soon as it is possible to do so.

The University is investing in a range of new software to support your learning experience from September. Since the campus was closed in March and everything moved online, we have learned a lot about what students want and need, and we have been feeding this back to the University, they are using this information to help develop and improve what the offering will be from September. Our aim is to work with the University to ensure you get the very best experience possible, you will have more control over how and when you learn than has ever been possible before.

If you are a student from the UK/EU and are concerned about being able to afford the equipment to learn online, then a means tested Digital Hardship Fund is available for new and returning students. This fund can provide means tested support for unexpected costs that students are unable to cover. Contact moneysupport@bangor.ac.uk for information.

Bod yn ôl ar y Campws a Byw ar y Campws

Bu'n rhaid aildrefnu blwyddyn academaidd 2020/21 yn eu holl agweddau, ond rydym wedi bod yn gweithio’n ddiflino gyda Pwyllgor Gweithredu a staff y Brifysgol i greu ffyrdd newydd i chi ddysgu a mwynhau pob agwedd ar fywyd y Brifysgol a chadw'n saff yr un pryd.

Oherwydd y ffordd newydd yma o fyw yn y Brifysgol bydd angen gwneud newidiadau i sicrhau bod pawb yn cadw’n ddiogel. Wrth i'r rheolau a'r canllawiau newid, byddwn yn sicrhau eich bod yn cael gwybod am unrhyw fanylion penodol ynglŷn â sut y bydd pethau'n gweithio o ran symud o gwmpas y campws a pha gyfleusterau fydd ar gael, yn agosach at yr amser. Y nod fydd galluogi ymbellhau cymdeithasol tu fewn ac o gwmpas adeiladau a chydymffurfio â'r rheolau a'r argymhellion iechyd a diogelwch sy'n ymwneud â phethau fel glanhau a defnyddio Cyfarpar Diogelu Personol (PPE).

Llety Prifysgol:

Os ydych chi'n bwriadu symud i Fangor ac yn dymuno byw yn llety'r Brifysgol mae’r Brifysgol wedi rhoi nifer o bethau ar waith i sicrhau bod hynny mor ddiogel â phosib. Dim ond ystafelloedd gyda chyfleusterau ensuite bydd yn cael eu defnyddio, ni fydd unrhyw un yn rhannu ystafell ymolchi. Y myfyrwyr eraill yn eich fflat fydd eich 'swigen', ac felly ni fydd angen i chi gadw pellter cymdeithasol yn eich fflat.

Bydd hynny o'r 18fed o Fedi ymlaen. Mi gewch chi amser penodol i symud i mewn. Mae'n bosib y bydd angen i chi symud i mewn ychydig yn gynharach nag arfer ond mae hynny er mwyn gwarchod rhag tagfeydd a chiwio. Pryd bynnag y byddwch yn symud i mewn, ni chodir tâl arnoch tan 27 Medi. Os bydd yn rhaid i chi aros cyn symud i mewn oherwydd Covid-19 ni chodir tâl arnoch nes y gallwch symud i mewn.

Fe wnaethom weithio yn agos gyda’r Brifysgol yn y semester diwethaf i sicrhau mai Bangor oedd un o'r cyntaf i ad-dalu ffioedd llety myfyrwyr pan wnaeth y campws gau fis Mawrth. Felly os ydych chi'n byw yn neuaddau’r brifysgol gallwch fod yn sicr na chodir tâl arnoch os na allwch ddefnyddio'ch ystafell oherwydd Covid-19. (Efallai y gofynnir ichi roi tystiolaeth o hynny.) Os nad ydych eisoes wedi archebu llety byddem yn argymell i chi wneud hynny cyn gynted â phosibl.

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ein cynlluniau sy'n datblygu, cadwch olwg ar y dudalen Cwestiynau Cyffredin (FAQs) yma.

Being back on Campus and Living on Campus

The 2020/21 academic year has had to be reimagined in every way, but we have been working flat out with the University Executive and staff to create new ways for you to learn and enjoy every aspect of University life whilst staying safe.

This new way of University life will require changes on the campus to ensure that we all stay safe. As the rules and guidelines keep changing, we will ensure that you are informed on specific details about how moving around the campus will work and what facilities will be available nearer the time. The aim will be to enable social distancing in and around buildings and to comply with the health and safety rules and recommendations with regards to things like cleaning and the use of PPE.

University Accommodation:

If you are planning to move to Bangor and wish to live in University accommodation the University have put a number of things in place to ensure that this is as safe as possible. Only rooms with ensuite facilities will be used, there will be no sharing of bathrooms. The other students in your flat will be your ‘bubble’, therefore you won’t need to socially distance within your flat.

This will be from the 18th September. You will be allocated a specific move in slot. This may mean that you need to move in a little earlier than normal, but it is to ensure the avoidance of congestion and queuing. No matter what your move in date you won’t be charged until the 27 September. If you have to delay moving in due to Covid-19 you won’t be charged until you can move in.

We worked closely with the University last semester to ensure Bangor was one of the first to refund students their accommodation fees when campus was closed in March. Therefore, if you live in Univeristy Halls you can be assured that you won’t be charged if you can’t use your room due to Covid-19 (you may be asked to provide evidence that this is the case). If you haven’t already booked accommodation, we would recommend that you do as soon as possible.

To keep up to date with developing plans keep an eye on the Frequently Asked Questions (FAQs) here.

Adroddiad Grwpiau Ffocws Ar Brifysgol ym mis Medi

Dros y ddau fis diwethaf rydym wedi bod yn casglu barn myfyrwyr er mwyn bwydo i mewn i benderfyniadau lefel uchel ynghylch mis Medi. Yn ddiweddar rydym wedi cynnal 14 grŵp ffocws gyda Chynrychiolwyr Cwrs ac Arweinwyr Myfyrwyr i ddarganfod eich barn a'ch disgwyliadau ar y profiad Prifysgol ym mis Medi. Gwnaethom yn siŵr ein bod yn cynnal Grwpiau Ffocws ar gyfer nifer o grwpiau a dan-gynrychiolir yn y Brifysgol megis Myfyrwyr Anabl, Myfyrwyr Aeddfed, Myfyrwyr Cymraeg, Rhyngwladol, PGT a PGR. Gallwch weld yr adroddiad hwn yma!

Nid yw'n ddiwedd o bell ffordd ar gasglu adborth gennych ac os oes gennych unrhyw beth arall yr ydych am ei ddweud wrthym, anfonwch eich barn atom trwy anfon e-bost at studentvoice@undebbangor.com. Mae'r adroddiad hwn bellach yn cael ei gyflwyno mewn nifer o gyfarfodydd lefel uchel ac mae'n cael ei ddefnyddio gan staff i lywio eu penderfyniadau!

Focus Groups on University in September Report

Over the last two months we have been collecting student opinion in order to feed into high level decisions about September. Most recently we ran 14 focus groups with Course Representatives and Student Leaders to find out your views and expectations on the University experience in September. We made sure to hold Focus Groups for a number of under-represented groups at the University such as Disabled Students, Mature, Cymraeg, International, PGT and PGR Students. You can view this report here.

It is by no means the end of us gathering feedback and if you have anything else you want to tell us, please do email us your views at studentvoice@undebbangor.com. This report is now being presented at a number of high-level meetings and is being used by staff to inform their decisions!

BALCHDER Rhithiol Cymru-gyfan

Mae Rhwydwaith LHDTC+ staff a myfyrwyr Prifysgol Bangor yn cymryd rhan dros y penwythnos mewn digwyddiad BALCHDER Rhithiol Cymru-gyfan, y cyntaf o'i fath.

Mae LGBTQymru yn falch o dorri'r distawrwydd trwy gynnal penwythnos Balchder Rhithiol ar 24-25 Gorffennaf yn dilyn canslo holl ddigwyddiadau wyneb yn wyneb Balchder yn y Deyrnas Unedig oherwydd Covid-19. Ffurfiwyd Balchder Rhithiol Cymru-gyfan i roi undod i holl leisiau, hanesion, grwpiau a mudiadau LHDTC+ Cymru, a hynny i gyd yn yr un lle ac ar yr un pryd.

Mae’r Rhwydwaith LHDTC+ wedi bod yn gweithio'n galed y tu ôl i'r llenni i hyrwyddo'r holl bethau da mae’r Brifysgol wedi bod yn eu wneud eleni ym maes Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ym Mhrifysgol Bangor. Bydd y rhwydwaith yn cyfrannu at y digwyddiad trwy neilltuo adran lawn i gyfweld â myfyrwyr a staff er mwyn rhoi cyfle iddynt rannu eu profiadau personol yn y brifysgol ac yng ngogledd Cymru fel aelodau o’r Rhwydwaith LHDTC+.

Gallwch weld y rhaglen lawn a dilyn y digwyddiadau'n fyw yma.

Mwy o wybodaeth am weithgareddau'r Rhwydwaith LHDTC+ a manylion cyswllt yma.

BALCHDER Hapus i bawb!

Bangor University takes part in Wales-Wide Virtual PRIDE

The LGBTQ+ Network for staff and students at Bangor University is taking part this weekend in the first ever Wales-Wide Virtual PRIDE.

LGBTQymru is proud to be breaking the silence by hosting a Virtual Pride on 24-25 July after all face-to-face Pride events were cancelled in the UK due to Covid-19. The Wales-Wide Virtual Pride has been created to unite all the voices, stories, groups and LGBTQ+ organisations of Wales, all in one place, and all at the same time.

The LGBTQ+ Network has been working hard behind the scenes to promote all the good things the Univeristy has done in terms of Equality and Diversity this year. The network will be taking part in the event by dedicating a full section to interviewing students and staff so they can share their personal experiences at University and in North Wales as LGBTQ+ members.

You can check out the full programme and follow the events live here.

More information on the LGBT+ Network activities and contact details can be found here.

Happy PRIDE everyone!

Diolch am ddarllen! Thanks for Reading!

www.UndebBangor.com

Created By
Richard Glyn
Appreciate