ประวัติ พุทธทาสภิกฺขุ

พระธรรมโกศาจารย์ หรือ ที่เราท่านทั้งหลายรู้จักท่านในนาม "พุทธทาสภิกฺขุ" ซึ่งพุทธบริษัททั้งหลายที่รู้จักท่านเรียกท่านว่า "ท่านอาจารย์พุทธทาส" ท่านเป็นชาวสุราษฎร์ธานี เกิดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2449

ท่านได้อุปสมบทที่วัดบ้านเกิด ท่านเป็นผู้สนใจใฝ่เรียนรู้มาตั้งแต่เด็ก ๆ เมื่อได้อุปสมบทแล้วก็ได้เดินทางไปศึกษาเล่าเรียนภาษาบาลีที่กรุงเทพฯ ที่วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค

เมื่อท่านได้พิจารณาเห็นถึงสภาพความเป็นจริงของพุทธศานาในสมัยนั้น ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงไปจากหลักพุทธศาสนาตามจุดมุ่งหมายของพระพุทธองค์ ไม่สามารถทำให้คนเข้าถึงหัวใจของพุทธศาสนาได้ จึงทำให้ท่านตัดสินใจอำลาเมืองหลวง เดินทางกลับสู่บ้านเกิดอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อดำเนินวิถีชีวิตของท่านตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้า

ท่านได้สร้างสวนโมกขพลารามขึ้นมา เพื่อเป็นแบบอย่างของการใช้ชีวิตแบบพุทธะ มุ่งสู่สาระสำคัญแห่งพุทธศาสนา แสดงธรรม เขียนตำรา ฯลฯ เพื่อให้สาธุชนทั้งหลายได้เข้าถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนา

ท่านอาจารย์พุทธทาสได้ละสังขารไปอย่างสงบที่สวนโมกขพลาราม ในขณะที่ท่านมีอายุได้ 87 ปี 67 พรรษา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2536 นำมาซึ่งความสูญเสียแห่งปราชญ์สยาม คงเหลือไว้แต่ผลงานอันทรงคุณแด่อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ สืบสานปณิธานของท่านกัน

ท่านอาจารย์ได้เขียนบทประพันธ์ฝากไว้กับเราท่านทั้งหลายว่า แม้ว่าสังขารคือร่างกายของเรานี้จะตายจากไปตามเหตุปัจจัยของธรรมชาติ แต่ผลงานและความดีงามทั้งหลายที่ท่านได้ทำไว้ จักเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านไม่ตายจากพวกเราไป ดั่งที่ท่านได้เขียนบทประพันธ์เอาไว้ว่า "พุทธทาสจักไม่ตาย"

พุทธทาส จักอยู่ไป ไม่มีตาย แม้ร่างกายจะดับไปไม่ฟังเสียง

ร่างกายเป็น ร่างกายไป ไม่ลำเอียง นั่นเป็นเพียงสิ่งเปลี่ยนไปในเวลา

พุทธทาส คงอยู่ไป ไม่มีตาย ถึงดีร้ายก็จะอยู่คู่ศาสนา

สมกับมอบ กายใจ รับใช้มา ตามบัญชาองค์พระพุทธไม่หยุดเลย

พุทธทาส ยังอยู่ไป ไม่มีตาย อยู่รับใช้ เพื่อนมนุษย์ไม่หยุดเฉย

ด้วยธรรมโฆษณ์ตามที่วางไว้อย่างเคย โอ้เพื่อนเอ๋ยมองเห็นไหมอะไรตายฯ

แม้ฉันตาย กายลับ ไปหมดแล้ว แต่เสียงสั่ง ยังแจ้ว แว่วหูสหาย

ว่าเคยพลอดกันอย่างไรไม่เสื่อมคลาย ก็เหมือนฉันไม่ตาย กายธรรมยัง

ทำกับฉัน อย่างกะฉัน นั้นไม่ตาย ยังอยู่กับ ท่านทั้งหลายอย่างหนหลัง

มีอะไรมาเขี่ยไค้ ให้กันฟัง เหมือนฉันนั่ง ร่วมด้วย ช่วยชี้แจง

ทำกับฉัน อย่างกะฉัน ไม่ตายเถิด ย่อมจะเกิด ผลสนอง หลายแขนง

ทุกวันนัด สนทนา อย่าเลิกแล้ง ทำให้แจ้ง ที่สุดได้ เลิกตายกันฯ

ผลงานที่สำคัญที่ท่านอาจารย์พุทธทาสได้เขียนเผยแผ่แด่มหาชนเป็นอันมากที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางและแพร่หลายนั้นก็คือ

คู่มือมนุษย์

ตัวกูของกู

ธรรมโฆษณ์

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์

พระพุทธเจ้าสอนอะไร

พุทธประวัติจากพระโอษฐ์

ภาษาคน-ภาษาธรรม

หนังสือพิมพ์พุทธสาสนา

อิทัปปัจจยตา (100 หนังสือดีที่คนไทยควรอ่าน)

สูตรของเว่ยหล่าง

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.