Nihumbra

Dit is het startscherm
Je speelt als de kleine blob en die wordt dan steeds groter.
Aan de rechteronderkant kan je met de pijltjestoetsen lopen. Met het pijltje omhoog aan de linkerkant kan je springen. De boom op het plaatje is een opslag punt

Met de kleur blauw ga je sneller over een oppervlak waardoor je een grotere jump kan maken. Met de kleur groen kan je een oppervlakte gebruiken als een soort van springkussen. Je kan tegen muren op lopen met de bruine kleur. Met rood kan je enemy's verbranden. Met geel kan je de elektriciteit aanzetten. Je gebruikt de powers door met je vinger over het scherm te vegen en je veranderd van kracht met de bol rechts boven

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.