Sport Gemaakt door: Bastiaan, Yemanuel

Ik vind fairplay heel belangerijk want het is niet eerlijk als er dingen gelogen worden waarvan diegene weet dat het niet zo is. Belangerijk want als diegene niet gezond is kan je zelf ook ziek worden. Meedoen is belangerijker dan winnen maar het is leuker om te winnen.

Credits:

Created with images by jarmoluk - "the ball stadion football"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.