Marusevec N. 18, Varaždin, PGV

Učenica sam 4. razreda Prve gimnazije Varaždin. Život mi se većinom sastoji od mačaka, tjestenine sa sirom i spavanja. U slobodno vrijeme igram RPG-ove i jadujem. Ponekad kuham večeru sestrinom dečku.

Hodor je moja jedina prava ljubav.

U ekipi sam uvijek peti kotač.

#nastavafizickog

sve u svemu, nisam bas zanimljiva osoba

Created By
Nikolina Maruševec
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.