Loading

KOVISIOON Kovisiooni meetodi TÖÖTUBA

Kovisioon on meetod, mille raames sarnase töö tegijad või sarnase rolli täitjad saavad üksteist toetada ja üksteise kogemustest õppida. Kovisioonigruppe luuakse selleks, et üheskoos mingi töörolli täitjana areneda, võimalikele probleemidele või keerukatele situatsioonidele lahendusi otsida ja õnnestumiste üle rõõmustada.

(Kovisiooni läbiviimiseks allkirjastatakse konfidentsiaalsusleping)

Kovisiooni töötoa läbinud organisatsioonis:

* Osatakse paremini probleemidele lahendusi otsida ja leida, püsides ajalistes ja temaatilistes piirides ning kaasates kõiki kollektiivi liikmeid.

* Kohtutakse regulaarselt, et tegelda organisatsiooni jaoks hetkel kõige olulisematele teemadega ning jõuda üheskoos parimate võimalike lahendusteni.

* Kovisiooni meetodil läbiviidud kohtumised toetavad iga meeskonnaliiget, pakkudes uusi vaatenurki ja uusi lahendusi töös ettetulnud lahendamist vajavatele olukordadele.

* Kohtumised toetavad iga kollektiivi liikme professionaalset arengut, võimaldades õppida nii enda kui kolleegide kogemustest.

*Meetod võimaldab olla teadlik oma kompetentsidest ja arendamist vajavatest teemadest

* Areneb osalejate suhtlemis- ja juhtimiskompetents (sõnastamisoskus, küsimisoskus, kuulamisoskus, prioritiseerimise oskus, kõrvalpilguga vaatamise oskus, väärtustamise oskus, enesejuhtimise oskus, probleemilahendusoskus)

Kovisioon põhineb ideel, et inimesed toetavad üksteise arengut, kui selleks luuakse sobiv keskkond ja tingimused.

Tagasiside:

Kovisioon- soovitan kindlasti. Taas silmi avav kogemus, kuidas muresid lahendada hinnanguid andmata ja ülemäärastesse sõnadesse laskumata - õpetajate tüüpviga. Oma mure rääkija saab reaalselt ka soovitusi ja ettepanekuid, kuidas oma mure lahendama hakata.Kovisiooni koolitus oli suurepärane. Koolitust viis läbi parim koolitaja, keda olen kuulanud (Marko Adamson). Koolitaja suutis hoida kuulajate huvi ja aktiivset tähelepanu kogu koolituse vältel, kaasas kaasa mõtlema kõiki koolitusel osalejaid. Marko Adamson on koolitajana hästi positiivne, energiline ja samas hea huumorisoonega. Ta on üks nendest lektoritest, keda kuulates ei tule uni peale ja mõtted ei lähe oma radu uitama, ta hoiab tempot, paneb kuulajad aktiivselt tegutsema ja kaasa mõtlema. Koolitaja Marko oskab märgata ja toetada.

Türi Põhikooli õppealajuhataja

Kovisioon annab sarnaseid tööülesandeid täitvatele inimestele võimaluse üheskoos kogemusi vahetada ja töös ette tulnud probleeme arutada ning selle kaudu üksteist toetada ja läbipõlemist ennetada, äratada tööalast initsiatiivi ja saada ideid organisatsiooni arendamiseks.

Kovisiooni töötoas

  • Räägime mis on kovisioon.
  • Õpime kuidas kovisiooni läbi viia.
  • Praktiseerime kolme kovisiooni mudelit.
  • Õpiringis reflekteerime töötoas omandatut.

Kui palju maksab kovisiooni töötuba?

  • Kovisiooni meetodi rakendamine ei vaja rahalisi vahendeid, peale koolitust hakkavad grupiliikmed iseseisvalt organisatsioonis õpitut rakendama.
  • Kovisioonis kasutatava metoodika koolitus on investeering.
  • Kovisiooni metoodika on konkreetne, lihtne ja tulemusi andev.

Koolitaja Marko Adamson

Marko on kovisiooni grupijuhi väljaõppe omandanud Hollandis. Täna juhatab Marko kovisiooni gruppe nii riigi- ja erasektoris, olles organisatsioonile abiliseks ja juhiks rakendamaks kovisiooni mudeleid.

Meiega saate ühendust

marko@adamsonkoolitus.com

+372 56457703

ADAMSON KOOLITUS

Created By
Marko Adamson
Appreciate

Credits:

Created with images by MetsikGarden - "color desktop paper" • Nik MacMillan - "Shot Before The Shoot"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.