Mejna kamna na progi Rakek - Postojna - 2. 12. 2016

Rapalska meja med Italijo in Jugoslavijo je potekala čez progo nekaj sto metro od železniške postaje Rakek proti Postojni. Delno sta ohranjena oba mejna kamna ob progi.

Levi mejnik (v smeri proti Postojni) je dvignjen nad progo in še dobro ohranjen.

Desni mejnik je močno poškodovan, saj ga polovico manjka.

Ostali objekti med 623.000 in 623.100

Kamen 623.000
Kamen 623.100
Created By
Milos Toni
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.