МИКРОБИОЛОГИЯ пОРТФОЛИО БЕЗ АНАЛОГ - НАД 30 000 ПРОДУКТА ОТ КОИТО 3 000 СКЛАДОВО НАЛИЧНИ

RIDACOM предлага голям набор от сухи хранителни среди и добавки към тях, компоненти за приготвяне на хранителни среди, които са подходящи за изпитвания в областта на клиничната микробиология, фармацията, изпитванията на храни, води, мляко и млечни продукти и други. RIDACOM предлага и среди, които са стандартизирани по международните норми на различни организации: ISO, APHA, AOAC и различни фармакопеи, като те са подходящи за тестове за стерилност, микробиологични изпитвания и други.

Created By
Teodorina Bazaytova
Appreciate

Credits:

Created with images by skeeze - "pollen microscope electron microscope"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.